แบบประเมิน

   

แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล

ที่

 

พฤติกรรม

 

 

ชื่อ-สกุล

ความสนใจ

การแสดง

ความคิดเห็น

การตอบ

คำถาม

การยอม    รับฟังคนอื่น

ทำงาน

ตามที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้

 

ดีมาก        =    4    สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีคำถามที่ดี ตอบคำถามถูกต้อง ทำงานส่งครบตรงเวลา

ดี             =    3    การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70%

ปานกลาง  =    2    การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50%

ปรับปรุง    =    1    เข้าชั้นเรียน  แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา

 

ลงชื่อ……………………………….ผู้สังเกต

(……………………………….)

…………/…………/………..


                                                                                        

แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

 

กลุ่มที่…………..ชั้น/แผนก………………

 

ลำดับ

ที่

ชื่อ-สกุล

สมาชิกกลุ่ม

พฤติกรรม

รวม

ความร่วมมือ

การแสดงความคิดเห็น

การรับฟังความคิดเห็น

ความตั้งใจในการทำงาน

การมีส่วนร่วมในการอภิปราย

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

20

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน

            ดีมาก           =    4       ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์   90-100%   หรือปฏิบัติบ่อยครั้ง

            ดี                =    3       ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์   70-89%    หรือปฏิบัติบางครั้ง

            ปานกลาง     =    2       ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์   50-69%    หรือปฏิบัติครั้งเดียว

            ปรับปรุง       =    1       ประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์  50%         หรือไม่ปฏิบัติเลย

 

ลงชื่อ………………………………ผู้สังเกต

        (…………………………….)

        ………./……………/………


                                   

 

Comments