การบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย

ความหมายของการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

          การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย หมายถึง  การจดบันทึกรายการข้อมูลด้านการเงินของการปฏิบัติงาน ทั้งที่เกี่ยวกับรายการที่รับเข้ามาและรายการที่ต้องจ่ายออกไป เพื่อให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงิน ตลอดจนผลของการดำเนินงานนั้นไว้ว่าคงเหลือเงินหรือไม่ จำนวนเท่าไร  และเปรียบเทียบผลการดำเนินกิจการว่าได้กำไร หรือขาดทุนเพียงไร

        ต้นทุน หมายถึง ทรัพย์สินทั้งหลายที่นำมาลงไว้ขณะที่แรกเริ่มดำเนินการ และนำมาลงเพิ่มเติมภายหลัง ต้นทุนไม่จำเป็นต้องเป็นเงินสดอย่างเดียว อาจเป็นสิ่งของอย่างอื่นด้วยก็ได้  เช่น วัสดุ อุปกรณ์  แรงงาน สินค้า ยานพาหนะ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เวลาในการปฏิบัติงาน ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์
        ราคาขาย หมายถึง ราคาสินค้าหรือบริการที่กำหนดขึ้น ซึ่งอาจได้เงินมากกว่าหรือน้อยกว่าต้นทุนก็ได้

ในการกำหนดราคานั้นมักจะยึดปัจจัยเกี่ยวข้องหลายประการ เช่น ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ สภาวะการแข่งขัน

ความต้องการของตลาดราคาทั่วไป เป็นต้น

ประโยชน์ของการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

          1. ทำให้ทราบฐานะทางการเงินในการปฏิบัติงาน

          2. ใช้ประกอบการวางแผนในการทำงานหรือในการใช้จ่ายเงิน

   3. ใช้ในการติดตามการทำงานด้านต่าง ๆ

          4. ทำให้ทราบปัญหาในการทำงานและแก้ไขทัน

          5. ใช้รายงานผลการดำเนินงาน

          6. ใช้เป็นข้อมูลรายจ่ายปรับลดค่าใช้จ่ายเพื่อให้เหลือเงินหรือได้กำไรเพิ่มขึ้น

          7. นำวิธีการจัดทำบัญชีไปใช้ในชีวิตประจำวัน

หลักการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

          หลักการทำบัญชีรายรับรายจ่าย มีดังนี้

          1. รายรับ เป็นข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับเงินเข้ามา เช่น ค่าหุ้น เงินกู้ ค่าขายของ ค่าขายผลผลิต

          2. รายจ่าย เป็นข้อมูลราจ่ายทั้งหมดในการประกอบกิจการนั้น ๆ เช่น ค่าขนส่ง ค่าซื้อวัตถุดิบ ค่าจ้างแรงงาน

          3. เงินคงเหลือ ได้แ ผลต่างระหว่างรายรับกับรายจ่ายทั้งหมด

ส่วนประกอบของการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

วัน เดือน ปี

รายการ

รายรับ

รายจ่าย

คงเหลือ

การสรุปบัญชีรายรับ-รายจ่าย

          การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ต้องมีการสรุปบัญชีเป็นขั้นตอนสุดท้าย ดังนี้

1.   รายรับมากกว่ารายจ่าย ซึ่งหักเงินค่าหุ้น เงินกู้ ที่ใช้ในการลงทุนแล้ว คือ กำไร

กำไร หมายถึง ราคาสินค้าหรือบริการที่ขายได้เงินมากกว่าที่ซื้อมาหรือมากกว่าต้นทุนที่ลงไว้
กำไร = ราคาขาย - ต้นทุน

2. รายรับน้อยกว่ารายจ่าย ซึ่งหักเงินค่าหุ้น เงินกู้ที่ใช้ในการลงทุนแล้ว คือ ขาดทุน

ขาดทุน หมายถึง ราคาสินค้าหรือบริการที่ได้เงินน้อยกว่าที่ซื้อมาหรือน้อยกว่าต้นทุนที่ลงไว้
ขาดทุน = ต้นทุน - ราคาขาย


ตัวอย่างแบบบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย

       แบบที่ 1

วัน เดือน ปี

รายการ

รายรับ

รายจ่าย

คงเหลือ

 

 

 

 

 

 

 

                  แบบที่ 2

วัน เดือน ปี

รายการ

รายรับ

รายจ่าย

 

 

 

 

 

 

รวม

 

 

 

กำไร (ขาดทุน)

 

 

Comments