ประโยชน์ของโครงงาน


 1. ได้รับความสุข/สนุกกับการทำงาน
 2. ได้ทำงานตามความถนัด  และความสนใจของตนเอง
 3. ได้รู้จักวิธีแสวงหาความรู้/ข้อมูล/การเรียนรู้
 4. ได้ฝึกทักษะกระบวนการทำงานด้วยตนเอง หรือร่วมทำงานเป็นกลุ่ม
 5. ได้ฝึกความกล้าในการแสดงออกและกล้าคิด
 6. พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 7. ได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 8. สร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและ
 9. ได้ฝึกการวางแผนการทำงานอย่าง
 10. นำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้ในชีวิตจริง
 11. ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
 12. ศึกษา  ค้นคว้า  และแก้ปัญหาจากการทำงาน
 13. ใช้เป็นสิ่งยืนยันว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำโครงงานที่แท้จริง  กรณีที่ต้องนำโครงงานไปใช้แสดงต่อผู้เกี่ยวข้อง เช่นใช้ในการสมัครงาน

หลักการสำคัญของการเรียนรู้แบบโครงงาน

1.  ต้องเกิดจากความอยากรู้ของผู้เรียน ผู้เรียนมีความสนใจหรือต้องการคำตอบในเรื่องนั้นๆ

2.  ผู้เรียนเป็นผู้เลือกวิธีการเรียนและแหล่งการเรียนรู้

3.  ผู้เรียนวางแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีวัตถุประสงค์ชัดเจนและปฏิบัติตามขั้นตอน

4.  มีการใช้กระบวนการต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ และผู้เรียนเป็นผู้สรุปองค์ความรู้

5.  ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

6.  ผู้เรียนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับผู้อื่น

7.  ต้องมีการนำเสนอเพื่อรายงานผลการศึกษาจากการทำโครงงาน

8.  ต้องมีการประเมินผลเพื่อให้เกิดการพัฒนางาน

โครงงานก่อให้เกิดคุณค่าต่อนักเรียนดังนี้

1.  ช่วยสร้างแนวทางใหม่เพื่อริเริ่มงานไปสู่งานอาชีพ และศึกษาต่อที่ตนเองสนใจและถนัด

2.  สร้างเสริมประสบการณ์ปฏิบัติจริง ส่งผลให้เกิดความเข้าใจอย่างซาบซึ้งในโครงงาน

3.  ได้ทดสอบความถนัด และแก้ปัญหาในงานที่สนใจและมีความพร้อม ทำให้มั่นใจ

4.   ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในโครงงานที่ได้ริเริ่มสร้างสรรค์

5.  ก่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจ  ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนนักเรียนที่ปฏิบัติร่วมกัน

6.  ก่อให้เกิดความรู้ทางวิชาการที่กว้างขวางขึ้น ได้รับความสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

โครงงานก่อให้เกิดคุณค่าต่อโรงเรียนและคณะครูดังนี้

1.  เกิดการประสานงานทางวิชาการที่ผสมผสานหรือบูรณาการเกิดขึ้นในโรงเรียน

2.  เกิดความเข้าใจที่ตรงกันว่า การฝึกปฏิบัติจริง ในสถานที่ต่างๆมากกว่าที่จะเรียนแต่ในห้อง

3. เกิดศูนย์รวมสื่อการเรียนการสอนมีศูนย์วัสดุอุปกรณ์การสอน สำหรับให้กลุ่มสาระต่างๆในโรงเรียนได้ใช้ร่วมกันส่งผลให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกใช้สื่อการสอนอย่างแท้จริงหลากหลาย

4.   เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน โรงเรียนและคณะครูมีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกัน

โครงงานก่อให้เกิดคุณค่าต่อท้องถิ่นดังนี้

1.  การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ ผลงานของโครงงานที่สำเร็จไปสู่ท้องถิ่น

2.  ช่วยลดปัญหาวัยรุ่นในท้องถิ่น  ที่เกี่ยวกับความประพฤติ จรรยามารยาท และศีลธรรม

3. ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นมีพื้นฐานการศึกษาที่ดี โดยเฉพาะงานอาชีพที่หลากหลายและการพัฒนาการศึกษาที่มุ่งเน้นให้เยาวชนมีนิสัยรักการทำงาน ไม่เป็นคนเกียจคร้านในการทำงาน