ประกาศ การประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการการโรงแรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณจัดสรร 1,000,000.00 บาท


Comments