รายวิชาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
  • งานเครื่องยนต์ดีเซล
  • กลศาสตร์เครื่องกล
  • งานปรับอากาศรถยนต์
  • เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
  • การส่งถ่ายกำลัง
  • กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
Comments