งานปรับอากาศรถยนต์

งานปรับอากาศรถยนต์

2101-2103              งานปรับอากาศรถยนต์                  (1-6-3)
(Car air conditioning)
จุดประสงค์รายวิชา
 1. เข้าใจหลักการของระบบฐานข้อมูล
 2. สามารถสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
 3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรู้และปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบ
  และปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของระบบฐานข้อมูล
 2. จัดทำระบบฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเหมาะสมกับระบบงาน
 3. เขียนคำสั่งและทดสอบการใช้งานระบบฐานข้อมูล
คำอธิบายของรายวิชา
        
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System-DBMS) ประเภทของ DBMS ระบบการจัดการ Relational Database Management System (RDBMS) ประเภทของ Keys Integrity Rules ความหมายของ Entity-Relationship(E-R) Model & Diagram การออกแบบระบบฐานข้อมูล (Database Design) การทำ Normalization ประเภทของภาษาฐานข้อมูล (Types of Database Languages) ภาษา Structured Query Language (SQL), Sub Query, Joins, Views และ Stored Procedures

  เอกสารประกอบการเรียน
      หนังสือประกอบการเรียน วิชาระบบฐานข้อมูล

  สื่อประกอบการเรียนรู้
     น่วยที่ 1 (Click)
     หน่วยที่ 2 (Click)
     หน่วยที่ 3 (Click)
     หน่วยที่ 4 (Click)
     หน่วยที่ 5 (Click)

   การวัดผลและประเมินผล
  • งานที่มอบหมาย           20    คะแนน
  • ทดสอบความรู้-ทฤษฏี     30    คะแนน
  • ทดสอบความรู้-ปฏิบัติ     30    คะแนน
  • คุณธรรม-จริยธรรม       20    คะแนนComments