ประวัติการศึกษา

ระดับคุณวุฒิ สถานศึกษา
ปวช.ช่างยนต์วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส สุพรรณบุรี
ปวส.เทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
ปริญญาตรีอสบ.เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพบัณฑิต (ครู) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี
Comments