ความถนัดในวิชาชีพ

ความถนัดในวิชาชีพ

  • การซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์
  • การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วย Microsoft Visual Studio
  • การพัฒนาระบบงานฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access
  • การใช้งานและแก้ไขปัญหาโปรแกรม Microsoft Office
  • การใช้พัฒนางานด้วย Google App
  • การสร้างแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Google Sites
Comments