งานเครื่องยนต์ดีเซล

งานเครื่องยนต์ดีเซล

3125-2008     งานเครื่องยนต์ดีเซล         (1-4-3) 
(Computer Programming)
จุดประสงค์รายวิชา
 1. เข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 2. มีทักษะในการวิเคราะห์งาน วางแผนเขียนและประยุกต์ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 3. มีกิจนิสัยการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักในคุณภาพของงาน
  และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี หรือภาษาอื่น ๆ
 2. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซีหรือภาษาอื่น ๆ
 3. ทดสอบและปรับปรุงการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คำอธิบายของรายวิชา
        
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างของภาษา องค์ประกอบของโปรแกรม คำสั่ง ตัวแปร โฟลว์ชาร์ต ฟังก์ชันโปรแกรมย่อย ส่วนประกอบของโปรแกรม วิเคราะห์วางแผนและเขียนโปรแกรม ตรวจสอบแก้ไขโปรแกรมและประยุกต์ใช้งาน โดยเลือกใช้ภาษาซี หรือภาษาอื่น ๆ

  เอกสารประกอบการเรียน
      หนังสือประกอบการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของ ............

  สื่อประกอบการเรียนรู้
     หน่วยที่ 1 (Click)
     หน่วยที่ 2 (Click)
     หน่วยที่ 3 (Click)
     หน่วยที่ 4 (Click)
     หน่วยที่ 5 (Click)

   การวัดผลและประเมินผล
  • งานที่มอบหมาย            20    คะแนน
  • ทดสอบความรู้-ทฤษฏี     30    คะแนน
  • ทดสอบความรู้-ปฏิบัติ     30    คะแนน
  • คุณธรรม-จริยธรรม       20    คะแนนComments