แจ้งข่าวสารการเรียน

  • เข้าชั้นเรียน Class start ได้ที่นี้
  • [7 กันยายน 2561]  วันสุดท้ายของการส่งงานทุกวิชา 
  • [10 กันยายน ถึง 14 กันยายน 2561] สัปดาห์สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561


แจ้งข่าวสารการอบรมวิชาชีพ                                                

  • [5-6 ตุลาคม 2561]  นักเรียน นักศึกษา ปวช.3 - ปวส.2 อบรมหลักสูตร "ช่างขัดเคลือบสีรถยนต์โดยใช้น้ำยาสมัยใหม่"