หน้าแรกยินดีต้อนรับเข้าสู่ Google Site ครูแต๋ม (กาญจนา กวงแหวน) -  Site ที่สร้างขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ามาได้เรียนรู้ ศึกษาหาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งแนะนำข้อมูลประวัติส่วนตัว รวบรวมผลงาน และอื่นๆ ค่ะ :)

งานสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
รายวิชาที่สอน
แบบฝึกหัด รายวิชา 2204-2204 , 20204-2003 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ (ชั้น ปวช.3 และ ปวช.2)
แบบฝึกหัดที่ 1.1

แบบฝึกหัดที่ 1.2


แบบฝึกหัดที่ 1.3เว็บที่เกี่ยวกับงานสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เว็บไซค์เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
    4. รายวิชา 2204-2006  พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ปวช.2)
    5. รายวิชา 2204-2005  คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา (ปวช.2)
    6. รายวิชา 2204-8501  โครงการ (ปวช.3)
    7. รายวิชา 2204-2104  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (ปวช.3)ใบงานของ นักเรียน ปี 2 ช่างก่อสร้าง (ปวช.) (5/7/2562)ใบงานของ นักเรียน ปี 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (4/7/2562)
    1.  ให้นักเรียนจัดทำ point ให้แสดงให้เห็นลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจน 2 หัวข้อดังนี้
           1.1  การสมัคร GMAIL
           1.2  การสมัคร FACEBOOK
    ส่งงาน เวลา 15.00 น. (4/7/2562)
    และนัดหมายนำเสนอผลงาน วันที่ 11/7/2562


ใบงานของ นักเรียน ปี 2 ช่างก่อสร้าง (ปวส.) (27/6/2562)


ใบงานของ นักเรียน ปี 2 ช่างก่อสร้าง (21/6/2562)
    
    1. ให้นักเรียนเปิดดาวน์โหลดเอกสาร ใบงานบทที่ 3 ก่อสร้าง 
    2. พิมพ์คำตอบลงใบงานให้ถูกต้อง
    3. ให้นักเรียนโหลดไฟล์งาน ใบงานที่ 4 ถึง 6 และให้ทำตามคำสั่งในใบงาน
ใบงานของ นักเรียน ปวส. ปี 2 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ (13/6/2562) 
    1.  ศึกษาความรู้บทที่ 4 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านงานเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word

    2. ทำใบงานที่ 4ใบงานของ นักเรียน ปี 2 วิชา อินเตอร์เน็ตเพื่อธุรกิจ คอมฯ ธุฯ (12/6/2562) 
    ให้นักเรียนทำรายงาน ใน MS Word หัวข้อดังนี้
    1.  ขั้นตอนวิธีการซื้อของออนไลน์
    2. ขั้นตอนวิธีการขายของออนไลน์ใบงานของ นักเรียน ปี 2 ช่างก่อสร้าง (7/6/2562)


ใบงานของ นักเรียน ปี 2 ช่างก่อสร้าง (22/5/2562)

 
      1. ให้นักเรียนดาวน์โหลดไฟล์  ใบงานที่ 1 วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
      2. ให้นักเรียนพิมพ์คำตอบลงในใบงานให้ครบทุกข้อ
      3. ให้นักเรียนบันทึกชื่องานตามคำสั่งให้ถูกต้อง
      4. ให้นักเรียนส่งไฟล์งานถึงครูผู้สอนทางข้อความเฟสบุ๊ค

ą
Kanjana Tam,
21 ก.ค. 2562 21:01
Ċ
Kanjana Tam,
26 พ.ค. 2562 22:52
Ċ
Kanjana Tam,
16 มิ.ย. 2562 19:03
ą
Kanjana Tam,
21 ก.ค. 2562 18:50
Ċ
Kanjana Tam,
16 ก.ย. 2562 19:10
ą
Kanjana Tam,
21 ก.ค. 2562 19:44
ĉ
Kanjana Tam,
29 พ.ค. 2562 23:17
ą
Kanjana Tam,
18 มิ.ย. 2562 21:03
ą
Kanjana Tam,
18 มิ.ย. 2562 21:03
ċ
ใบงานที่ 4 ถึง 6.rar
(284k)
Kanjana Tam,
20 มิ.ย. 2562 19:58
ĉ
Kanjana Tam,
20 มิ.ย. 2562 18:50
Comments