คำอธิบายรายวิชา

ักสูตรกลุมสาระภาษาตางประเทศ
คําอธิบายรายวิชา
อ 21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน กลุมสาระการเรยนร ี ภาษาต ู่างประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง จํานวน 1.5 หนวยกิต
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เขาใจคําสั่งคําขอรองคําแนะชี้แจงขอความ นิทาน บทรอยกรอง เรื่องสั้น ประโยค และสื่อที่ไมใช
ความเรียงการทักทายการกลาวลาการขอโทษ การขอบคุณ การชมเชย ภาษาที่ใชแสดงความตองการการขอ
ความชวยเหลือการตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือโดยใชคําศัพทสํานวน ประโยคขอความที่ใชใน
การขอใหขอมูลในการบรรยายกิจวัตรประจําวัน เหตุการณที่อยูในความสนใจเรื่องตางๆ ใกลตัว ใชภาษาและ
ทาทางที่สุภาพและเหมาะสมกับมารยาทของสังคมและวัฒนธรรม ชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา ใช
เครื่องหมายวรรคตอนไดถูกตอง สามารถบูรณาการเขากับกลุมสาระอื่น เพื่อใชในการศึกษาตอและประกอบ
อาชีพ เพื่อใหมีทักษะในการสื่อสาร ใฝเรียนรูสามารถคิดวิเคราะหและแกปญหา โดยใชเทคโนโลยีประกอบ
อยางมีประสิทธิภาพ
รหัสตัวชี้วัด
 ต 1.2 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4
 ต 1.3 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/5
 ต 2.1 ม.1/1
 ต 2.2 ม.1/1
 ต 3.1 ม.1/1
 ต 4.1 ม.1/1
รวม  12  ตัวชี้วัด