คำอธิบายรายวิชา

อ32101 ภาษาอังกฤษ 3

รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1 หน่วยกิต เวลา 40 ชั่วโมงปฏิบัติตามคำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย คำบรรยาย อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรองและบทละครสั้นถูกต้องตามหลักการอ่าน เขียนสื่อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความ สนทนาและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว ประสบการณ์ บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม โดยใช้ภาษา น้ำเสียงและท่าทางได้อย่างเหมาะสม สรุปใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็น วิถีชีวิต ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและนำไปใช้อย่างมีเหตุผล ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และสรุปความรู้ จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะรหัสตัวชี้วัด

ต. 1.1 ม.4-6/1,2,3,4

ต. 1.2 ม.4-6/1,4

ต. 1.3 ม.4-6/1

ต. 2.1 ม.4-6/1,2

ต. 2.2 ม.4-6/1

ต. 3.1 ม.4-6/1

ต. 4.1 ม.4-6/1รวมทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด