วิชาการบัญชีต้นทุน 1

จุดประสงค์รายวิชา
1. มีความรู้ความเข้าใจวัตถุประสงค์  แนวคิดเกี่ยวกับบัญชีต้นทุน การจำแนกประเภทต้นทุน  และวงจรระบบบัญชีต้นทุน

2. มีทักษะในการบันทึกต้นทุนวัตถุดิบ  ค่าแรงงาน  ค่าใช้จ่ายในการผลิต และการปันส่วนต้นทุน

3. มีทักษะในการบันทึกบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ  ของเสีย  ของมีตำหนิเศษวัสดุ  และบัญชีต้นทุนตามกิจกรรม

    4. เห็นคุณค่าของระบบบัญชีต้นทุนกิจกรรม
    มาตรฐานรายวิชา

    1.   รู้วัตถุประสงค์  แนวคิดเกี่ยวกับบัญชีต้นทุน  การจำแนกประเภทต้นทุนและวงจรระบบบัญชีต้นทุน

    2.   บันทึกต้นทุนวัตถุดิบ  ค่าแรงงาน  ค่าใช้จ่ายการผลิต  และการปันส่วนต้นทุน

    3.   บันทึกบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ  ของเสีย  ของมีตำหนิ  เศษวัสดุ  และ ต้นทุนตามกิจกรรม

    4.   เลือกใช้ระบบบัญชีต้นทุนได้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจอุตสาหกรรม

     คำอธิบายรายวิชา

    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุประสงค์  แนวคิดเกี่ยวกับบัญชีต้นทุน  การจำแนกประเภทต้นทุน  ระบบบัญชีต้นทุนของปัจจัยการผลิต  การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ  วิธีการบัญชีเกี่ยวกับของเสีย  ของมีตำหนิ  เศษวัสดุ  และการบัญชีต้นทุนตามกิจกรรม

 
Ċ
Sirikanya Khamnon,
31 ก.ค. 2553 04:14
ć
Sirikanya Khamnon,
28 ส.ค. 2553 07:50
Ċ
Sirikanya Khamnon,
31 ก.ค. 2553 04:14
Ċ
Sirikanya Khamnon,
31 ก.ค. 2553 04:14
Comments