16-02-2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ ดำเนินงานเปิดบ้านวิชาการ "การอาชีพจอมทองปริทรรศน์ CICEC Open House 2017 " โดยได้รับเกียรติจาก นายอำเภอจอมทองท่านนิติยา พงษ์พานิช เป็นประธานในพิธีเปิดงาน รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมแสดงผลงานนวัตกรรม อีกทั้งการเรียนการสอน 108 อาชีพของสถานศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมให้ความรู้ที่หลากหลาย

กิจกรรมวันครู 16 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนไทยรัฐ 39

ร่วมงานรับใบประกาศนียบัตร นักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 Congratulation 59
คณะจากวิทยาลัยนานาชาติ ประเทศไต้หวัน ทำข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง


Congratulation Tourism

เข้าค่ายลูกเสือ 59
จัดประชุมสัมนา รายวิชา การจัดประชุมสัมนา ปวช.3 ภาคเรียนที่2/2559

นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ปีการศึกษา 2559 ทัศนศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ป้าดา (บ้านไร่ไผ่งาม) อ.จอมทอง จ. เชียงใหม่ รายวิชาผลิตภัณฑ์พื้นเมืองและของที่ระลึก
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษาดำเนินโครงการนิเทศส่งเสริมสมรรถนะด้านการวิจัยของครู กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนเทศบาลข่วงเปา 1

นักเรียนสาขางานการท่องเที่ยว ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ และ โรงแรมอโมร่าท่าแพ 


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ระหว่างที่ ๑๐-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่สวนครูประทุม ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่