รวมเว็บมหาวิทยาลัยต่างๆ

รวมเว็บมหาวิทยาลัยในปรเทศไทย

1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.chula.ac.th
2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://www.ku.ac.th
3.มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://www.kku.ac.th
4.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://www.cmu.ac.th
5.มหาวิทยาลัยทักษิณ http://www.tsu.ac.th
6.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี http://www.kmutt.ac.th
7.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://www.tu.ac.th
8.มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.mu.ac.th
9. มหาวิทยาลัยบูรพา http://www.buu.ac.th
10.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม http://www.msu.ac.th
11.มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.mahidol.ac.th
12.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ http://www.kmitnb.ac.th
13.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ http://www.nida.ac.th
14.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี http://www.sut.ac.th
15.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ http://www.wu.ac.th
16.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -
17. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ http://www.mju.ac.th
18.มหาวิทยาลัยรามคำแหง http://www.ru.ac.th
19.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://www.swu.ac.th
20.มหาวิทยาลัยศิลปากร http://www.su.ac.th
21.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://www.psu.ac.th
22.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช http://www.stou.ac.th
23.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.ubu.ac.th
24.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง http://www.kmitl.ac.th
25.มหาวิทยาลัยพายัพ http://www.payap.ac.th
26. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ไม่มี (2 ต.ค. 43)
27.วิทยาลัยภาคกลาง http://www.pkc.ac.th
28.วิทยาลัยโยนก http://www.yonok.ac.th
29. วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง -
30. วิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ http://www.nothcm.ac.th
31. วิทยาลัยฟาร์อีสเทร์น http://www.fareastern.ac.th
32.มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเซีย http://www.ait.ac.th
33. วิทยาลัยศรีโสภณ -
34.วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ http://www.hcc.ac.th
35. วิทยาลัยอิสลามยะลา -
36. วิทยาลัยตาปี http://www.tapee.ac.th
37.มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล http://www.vu-korat.ac.th

มหาวิทยาลัยในเอเชีย

http://www.u-tokyo.ac.jp/public/archive_e.html มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
http://www.kyoto-u.ac.jp/ มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
http://www.pku.edu.cn/ BEIJING UNIVERSITY ประเทศจีน
http://www.keio.ac.jp/ KEIO UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น
http://www.nus.edu.sg/ NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE ประเทศสิงคโปร์
http://www.hku.hk/ UNIVERSITY OF HONG KONG ฮ่องกง
http://www.cuhk.edu.hk/v6/en/ CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG ฮ่องกง
http://www.nctu.edu.tw/ NATIONAL CHIAO TUNG UNIVERSITY
http://www.nagoya-u.ac.jp/ NAGOYA UNIVERSITY นาโกยา ญี่ปุ่น
http://www.kaist.ac.kr/ KOREA ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY เกาหลี
http://www.osaka-u.ac.jp/ OSAKA UNIVERSITY โอซาก้า ญี่ปุ่น
http://www.tsinghua.edu.cn/qhdwzy/index.jsp TSINGHUA UNIVERSITY CHINA
http://www.titech.ac.jp/ TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY
http://www.tohoku.ac.jp/ TOHOKU UNIVERSITY
http://www.snu.ac.kr/ SEOUL NATIONAL UNIVERSITY
http://www.ncku.edu.tw/ver2006/ch/ NATIONAL CHENG KUNG UNIVERSITY
http://www.kyushu-u.ac.jp/ KYUSHU UNIVERSITY
http://www.ust.hk/eng/index.htm HONG KONG UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY
http://www.titech.ac.jp/ TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY
http://www.ust.hk/eng/index.htm HONG KONG UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY
http://www.korea.ac.kr/ KOREA UNIVERSITY

มหาวิยาลัยในยุโรป

http://www.ulg.ac.be/ University of Liege
http://www.cvut.cz/en?set_language=en Czech Technical University
http://www.aau.dk/ Aulborg University
http://www.abo.fi/public/ Abo Akademi University
http://www.tkk.fi/ Helsinki University of Technology
http://www.u-nancy.fr/ Ecole des Mines de Nancy's
http://www.uni-erlanger.de/ Friedrich-Alexander University of Erlangen
http://midir.ucd.ie/ University College of Dublin
http://www.univ.trieste.it/ University of Trieste
http://www.leidenuniv.nl/ Leiden University
http://eik.ii.uib.no/ Institutt for Informatikk
http://www.amu.edu.pl/index.php Adam Mickiewicz University

มหาวิทยาลัยในอเมริกา

http://www.nyu.edu/ New York University
http://www.uchicago.edu/ University of Chicago
http://www.hawaii.edu/ University of Hawai`i
http://www.udc.edu/ University of the District of Columbia
http://www.harvard.edu/ Harvard University
http://www.liunet.edu/liu_start.html Long Island University
http://www.americanglobalu.edu/ American Global University
http://www.aiuniv.edu/ American InterContinental University
http://www.aic.edu/pages/1.html American International College
http://www.apu.apus.edu/ American Public University
Comments