หน้าแรก

ลูกเสือผู้นำสันติภาพฝึกน้องในกองลูกเสือ

 
ลูกเสือผู้นำสันติภาพให้บริการสอนและฝึกอบรมลูกเสือโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ภาคเรียนที่ 1/2562 ณ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี
https://www.scout.org/node/530014  https://www.scout.org/node/530604

ฝึกอบรม MoPบ้านพักธารน้ำใส จังหวัดลำพูน

ผู้ประสานงานโครงการลูกเสือผู้นำสันติภาพ "Messengers of Peace" ระดับภูมิภาค กำหนดโครงการฝึกอบรมผู้นำสันติภาพ (Messengers of Peace) เพื่อสร้างความตระหนักในการพัฒนาสันติภาพในโลกผ่านขบวนการลูกเสือ และให้การสนับสนุน สร้างแรงจูงใจให้ลูกเสือทั่วโลกทำกิจกรรมเพื่อสร้างสันติภาพขึ้นในโลก ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านพักธารน้ำใส อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน https://www.scout.org/node/530011

วิถีธรรม นำศาสตร์ เปิดบ้าน ท.ม.ร.

จัดนิทรรศการเผยแพร่งานลูกเสือผู้นำสันติภาพ (Messengers of Peace) ในงาน "วิถีธรรม นำศาสตร์ เปิดบ้าน ท.ม.ร." นำเสนอผลงานจากการได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม,4-6 ระดับชาติ และนำเสนอความรู้ในหัวข้อ สันติภาพคืออะไรในใจคุณ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562

การฝึกอบรมผู้นำสันติภาพ (Messengers of Peace) We are one project

การฝึกอบรมผู้นำสันติภาพ (Messengers of Peace) We are one project ให้แก่ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562

“We are one” Project Messengers of Peace Thailand #4

การฝึกอบรมผู้นำสันติภาพ (Messengers of Peace) โครงการ We are One#4  ให้แก่ผู้นำนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เพื่อให้รู้จักและเข้าใจโครงการ MOP ความหมายของสันติภาพ การลงทะเบียนเป็นสมาชิก scout.org การสร้าง network และการสร้าง scout spirit ให้เกิดขึ้น อีกทั้งสร้างแรงบันดาลใจจาก Peace Start with Me

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ งานลูกเสือ-เนตรนารี จะจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมพิธี จำนวน 1,148 คน โดยมี นายนิมิตร ศรีสิทธิชูชาติ เป็นประธาน

ลูกเสือรณรงค์ต้ายภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เป็นวันต่อต้านยาเสพติดสากล กองลูกเสือต้านภัยยาเสพติดโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมลูกเสือรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด ในเขตเทศบาลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มีลูกเสือและเนตรนารีเข้าร่วมโครงการ 54 คน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับพิษภัย และบทลงโทษของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีทักษะชีวิตของลูกเสือในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และสามารถขยายผลในการปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา ชุมชน และเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองในอนาคต

การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติงานเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี จัดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 7-9 มิถุนายน 2561 ณ ค่ายท่าเสด็จ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีลูกเสือและเนตรนารี จำนวน 261 คน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 29 คน จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 กาญจนบุรี 

ลูกเสืออาสา กกต. สนับสนุนการเลือกตั้ง กรรมการนักเรียน ปี 60

กองลูกเสือาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี

การฝึกอบรมฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย

โครงการฝึกอบรมฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ให้ลูกเสือรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและปลูกจิตสำนึกให้ลูกเสือได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย และได้กระทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ มีส่วนร่วมในการรณรงค์ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น พร้อมทั้งมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ตามอุดมการณ์ของลูกเสือ ช่วยเหลือบริการประชาชนในการเลือกตั้ง เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องโสตเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง  มีลูกเสือและเนตรนารีเข้ารับการฝึกอบรม 41 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากส่วนกลาง

นิทรรศการลูกเสือผู้นำสันติภาพ (MoP Thailand) เปิดบ้าน ทมร. “60 ปี วิถี ทมร”

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 งานลูกเสือโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย ได้จัดนิทรรศการลูกเสือผู้นำสันติภาพ (Messengers of Peace Thailand) ในงานนิทรรศการเปิดบ้าน ทมร. “60 ปี วิถี ทมร” เพื่อเผยแพร่กิจกรรม และปลูกจิตสำนึกให้เข้าถึงสันติภาพ สร้างสังคมให้ดีขึ้น ในงานมีกิจกรรมพับนกสันติภาพ, ลีลาสันติภาพ MoP Beat Dance, ต้นไม้แห่งสันติภาพ และ ศิลปะยึกยือเพื่อสันติภาพ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติมาเยี่ยมชมกิจกรรมอย่างสนใจ

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ ชั้น ม. 1

มื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงไ ด้จัดพิธีเข้าประจำกองเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ แก่ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นใัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 มีลูกเสือและเนตรนารีเข้าร่วมพิธี จำนวน 398 คน

วันผู้นำลูกเสือสันติภาพแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ร่วมงานวันผู้นำลูกเสือสันติภาพแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส และพิธีมอบผ้าผูกคอและตราเครื่องหมาย "ผู้นำสันติภาพ" ให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรม Messengers of Peace Local Coodinators Training Thailand และปฏิบัติหน้าที่ผู้นำสันติภาพได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด  โดยมีท่านผู้ประสานงานโครงการ ดร.พลเดช วรฉัตร อดีตเอกอัคราชฑูตศรีลังกา และมัลดีฟ และ ผอ.สุรพล โมราถบ เป็นที่ปรึกษา มีพิธีลงนามความร่วมมือโรงเรียนต้นแบบผู้นำสันติภาพ กับองค์กรลูกเสือโลก ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ประจำประเทศไทย และเปิดศูนย์ "ผู้นำสันติภาพ" ประจำประเทศไทย 

การแข่งขันทักษะลูกเสือ "การจัดการค่ายพักแรม" และ "การสร้างอุปกรณ์ให้บริการ"

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน "การจัดการค่ายพักแรม" และ "การสร้างอุปกรณ์ให้บริการ" ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1

ลูกเสือเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

กองลูกเสือโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง นำลูเสือจำนวน 150 คน ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหาษัตริย์ และบำเพ็ญประโยชน์ตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ โดยปฏิบัติงานบริการทั่วไป และงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ถือพานประจำจุดดอกไม้จันทน์ เพื่อแจกให้กับประชาชนที่ ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดวังขนายทายิการาม อำเภอท่าม่วง จังหวัดาญจนบุรี มีประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวน 58,750 คน

เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรและนักเรียนแกนนำกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมการจัดการค่ายพักแรม เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ลูกเสือกองร้อยพิเศษโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ 
บุคลากรและนักเรียนแกนนำกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมการจัดการค่ายพักแรม เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ณ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ฝึกอบรมผู้ประสานงานโครงการ MoP Thailand 2017

เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมผู้ประสานงานโครงการ Messengers of Peace coordinator Trainning Thailand, 2017 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน "กฐิน กุยยกานนท์"  จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 25-27 สิงหาคม 2560 เพื่อเผยแพร่กิจกรรม Messengers of Peace ให้แก่ลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคคลทั่วไป มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 61 คน วิทยากร 15 คน

โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สพม.8

http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3193
กลุ่มลูกเสือโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง นำลูกเสือ 8 นาย 
เข้าร่วมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2560   นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ได้ทำพิธีเปิดค่ายโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกให้กับเยาวชนในการต้านภัยยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือปิยมงคล ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก) เมื่อวันที่ 31 กรกฎราคม ถึง 1 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนานักเรียนและบุคลากร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จัดโดย สพฐ. ร่วมกับ สพป.นนทบุรี เขต 2 เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างคนเป็นพลเมือง โดยบูรณาการกับกิจกรรมลูกเสือเพื่อปรับใช้ตามหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การประเมินผลและการจัดกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม ในการเสริมสร้างทักษะการดารงชีวิตของผู้เรียนเพื่อให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ด้าน คือ ยึดมั่นประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน มีแนวทางกิจกรรม คือเป็นกิจกรรมเชิงลึก ที่นาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดมโนสานึกรู้ผิดชอบชั่วดี มีวิถีปฏิบัติอันดีงามในชีวิตจริงและมีส่วนร่วมกิจกรรมอย่างจริงจังให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบสถานศึกษาและการศึกษานอกระบบ พร้อมทั้งใช้กระบวนการลูกเสือขยายผลไป ยังกลุ่มผู้เรียนที่เป็นลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ซึ่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือโดยเฉพาะผู้กากับกองลูกเสือในโรงเรียน จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนเองสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือชาวบ้านจังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดให้มีพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนเองสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือชาวบ้านจังหวัดกาญจนบุรี
 นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานพิธี ณ สนามโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมประกอบไปด้วยการทบทวนปฏิญาณตน การสวนสนาม และการบำเพ็ญประโยชน์ อันเป็นการส่งเสริมพี่น้องลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือชาวบ้านได้รู้จักการเสียสละ ความพร้อมเพรียงและการมีความสามัคคีตลอดจนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นการสนองวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ อย่างแท้จริง

การฝึกทบทวนนายหมู่ลูกเสือให้เป็นผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ ครั้งที่ 2/2560

งานลูกเสือโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ดำเนเนการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือให้เป็นผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ (รุ่น 2) เพื่อสร้างเครือข่าย และขยายผลให้การจัดกิจกรรมลูกเสือมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และได้มีการฝึกทบทวนเพื่อให้นายหมู่ลูกเสือพัฒนาทักษะของตนเองจนสามารถนำไปถ่ายทอดกับลูกเสือรุ่นน้องได้อย่างมั่นใจ จึงจัดให้มีการฝึกทบทวนนายหมู่ลูกเสือให้เป็นผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ (ครั้งที่ 2/2560) ขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560

การฝึกอบรม ผบ.ลส.กกต.

         เมื่อวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ 2 ณ ค่ายลูกเสือป่าสักแคมป์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้บริหาร หรือครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาที่มีหน่วยลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย (ทดแทนหรือเพิ่มเติมผู้บังคับบัญชาในสถานศึกษา) รวมจำนวน 100 คน จากสถานศึกษาในภาคกลาง
       โดยการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการต่อยอดให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการปลูกจิตสำนึกให้ลูกเสือได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของการเลือกคนดีให้มาปกครองบ้านเมืองและการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม และเป็นผู้ให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้งต่อไป

การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือให้เป็นผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ รุ่น 2

งานลูกเสือโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จัดการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือให้เป็นผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือลูกเสือ (รุ่น 2) ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อฝึกอบรมความรู้ตามแนวพัฒนาอุดมการณ์ วัตถุประสงค์ และวิธีการของคณะลูกเสือแห่งชาติ และสร้างกองลูกเสือแกนนำเพื่อเป็นผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ มีลูกเสือและเนตรนารีเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 55 คน และลูกเสือที่เคยผ่านการฝึกอบรมจากโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือให้เป็นผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ (รุ่น 1) มาเป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมและกำกับดูแลลูกเสืออย่างใกล้ชิด ให้ความร่วมมือและช่วยจัดกิจกรรมจนลุล่วงไปด้วยดี  

นิทรรศการสามประสาน เปิดบ้าน ทมร.60

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มาเยี่ยมชมงานลูกเสือ จัดนิทรรศการในชื่อ "สามประสาน เปิดบ้าน ทมร.60"  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อนำเสนอผลงานของลูกเสือที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศสู่ชุมชนและโรงเรียนใกล้เคียง ในบริเวณจัดโซนการเเผยแพร่เป็น 3 เรื่องหลัก คือ ผลการแข่งขันทักษะลูกเสือในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่ผ่านมา ส่วนที่ 2 เป็นการเผยแพร่ขยายผลการสร้างเครื่อข่ายโครงการพัฒนานายหมู่ลูกเสือให้เป็นผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ และส่วนที่ 3 ได้จัดค่ายลูกเสือจำลองตามองค์ประกอบการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรมเพื่อเป็นต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจให้การจัดการค่ายพักแรมแบบลูกเสือเกิดการพัฒนายิ่งขึ้น

ลูกเสือจิตอาสาเพื่อพ่อหลวง

นายสวัสดิ์ เจริญบุญนำลูกเสือไปร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่
9 ตามโครงการลูกเสือจิตอาสาเพื่อพ่อหลวง ณ บริเวณท้องสนามหลวง โดยปฏิบัติภารกิจ คือ ให้บริการผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ ดูแลความสะอาดเรียบร้อยรอบท้องสนามหลวง และร่วมอำนวยการจราจร เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560

พิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี

ในวันที่
25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีแด่พระองค์ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงจึงได้จัดพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องใน“วันมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง

จัดนิทรรศการแสดงแนวทางการพัฒนานายหมู่ลูกเสือให้เป็นผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ

จัดนิทรรศการแสดงผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ให้นำเสนอเผยแพร่บทเรียนความสำเร็จการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับสตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ กิจกรรมลูกเสือกับการการพัฒนาทักษะชีวิต ด้วย "แนวทางการพัฒนานายหมู่ลูกเสือให้เป็นผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ" เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559  ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี

ลูกเสืออาสา กกต.สนับสนุนการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ร่วมสนับสนุนการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ กับสำนักงานคณะกรรมการการเลืกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี นำลูกเสืออาสา กกต, จำนวน 42 คน ไปปฏิบัติงานให้บริการแก่คนพิการ คนชรา และผู้มาใช้สิทธิลงประชามติหน้าหน่วยเลือกตั้งในเขตอำเภอท่าม่วง ปฏิบัติด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการด้วยดี (ดูรูป)

การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด เพื่อฝึกอบรมลูกเสือให้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ครูสวัสดิ์ และครูณภัค เจริญบุญ ได้คัดเลือกลูกเสือเนตรนารีที่สามารถเป็นแกนนำเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่  29-31 กรกฎาคม 2559  ณ ค่ายท่าเสด็จ ตำบลจระเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี (ดูรูป)

การฝึกอบรมผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ

งานลูกเสือโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกำหนดโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือให้เป็นผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ ระหว่างวันที่ 
21-22  กรกฎาคม  2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง เพื่อสร้างกองลูกเสือแกนนำเพื่อเป็นผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ 
จำนวน 33 คน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือจำนวน 16 คน โดยมีผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงเป็นประธาน นายสวัสดิ์  เจริญบุญ หัวหน้างานลูกเสือ เป็นเลขานุการจัดการฝึกอบรมกล่าวรายงาน ได้รับการสนับสนุนจากนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในและนอกสถานศึกษามาเป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมและกำกับดูแลลูกเสืออย่างใกล้ชิด (ดูรูป)