2.8 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1. กิจกรรมโฮมรูม
กิจกรรม โฮมรูม หลังกิจกรรมหน้าเสาธงทุกเช้า มีการตรวจเช็คการเข้าแถว ตรวจการแต่งกาย ความเรียบร้อยของนักเรียน สอบถามปัญหาต่าง q 

Comments