1.2 ประวัติการศึกษา

 

 ปี พ.ศ.

ระดับการศึกษา

 สถานที่

2534

ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6โรงเรียนบ้านอาจสามารถ

2537

มัธยมศึกษาต้นต้นโรงเรียนบ้านอาจสามารถ

2540

มัธยมศึกษาต้นปลาย

โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร

2544

 ปริญญาตรี

สถาบันราชภัฎเลย

2561 

 ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  

Comments