1.1 ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - สกุล นางสาวศศิตา  อาจวงษ์ 

สัญชาติ ไทย  เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  

เกิดเมื่อ วันที่ 3 สิงหาคม 2522

ภูมิลำเนา 146 ม.9 บ้านอาจสามารถ ต. นาเพียง อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น 40130

สถานภาพ สมรส   มีบุตร 2 คน 

ชื่อสามี นายวิรุธ  ยังมีสุข อาชีพ รับราชการครู โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2

บุตร คนที่ 1. เด็กหญิง ฐิตาภา  ยังมีสุข คนที่ 2. เด็กหญิง รุจิภา  ยังมีสุข

บิดา นายจิระ  อาจวงษ์ อาชีพ เกษตรกรรม

มารดา นางหนูล้อม  อาจวงษ์  อาชีพ เกษตรกรรม

ที่อยู่ปัจจุบัน 1325  ร.ร. มัธยมวัดธาตุทอง  แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110

Comments