1.4 ประวัติการลาหยุด


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 ครั้งที่

ประเภท/สาเหตุ 

 วัน/เดือน/ปี

 หมายเหตุ

 1

 ไม่มีการลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 ครั้งที่

ประเภท/สาเหตุ 

 วัน/เดือน/ปี

 หมายเหตุ

 1

 ไม่มีการลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 ครั้งที่

ประเภท/สาเหตุ 

 วัน/เดือน/ปี

 หมายเหตุ

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments