3.5 คำสั่งโรงเรียน

 เลขที่ คำสั่งเรื่อง   งานที่ได้รับมอบหมาย
121/2562  แต่งตั้งและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหาร
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1. หัวหน้างาน งานการวางแผนพัฒนาโรงเรียน
2. รองประธาน งานการจัดองค์กร
3. รองประธาน งานการคำนวฯต้นทุนการผลิด
4. กรรมการและเลขานุการ งานการประเมินผลการดำเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพ
5.หัวหน้างานอาคาร 4 งานบริการอาคารสถานที่แลสภาพแวดล้อม
6. กรรมการงาน ประชาสัมพันธ์
7. กรรมการ งานประเมินผบการดำเนินงานการบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

156/ 2562แต่งตั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครูเวรประจำวันอังคาร  จุด หน้าประตูอาคารใน  
 157/ 2562แต่งตั้งครูที่ปรึกษาชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาบให้ดูแล นักเรียนชั้น ม.5/3 สีแดง ดูแลห้อง 432 
 163/2562แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ รองประธาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ ข้อที่ 1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 170/2562แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 2 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร 
 172/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
 163/2562แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันไหว้ครูและพิธีประดับปลอกแขนคณะกรรมการสภานักเรียน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
 180/2562แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับเงินตามโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาและลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2562 คณะกรรมการ เก็บใบลงทะเบียนเรียนและเก็บเงิบค่าระบบ  จำนวน 200 บาท ห้อง ม.6/3 และ  ช่วงบ่าย รับผิดชอบแจกเงินค่าเครื่องแบบ จำนวน 500 บาท ห้อง ม.5/3 
 187/2562แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  รองประธานคณะกรรมการงานแผนงานและประกันคุณภาพ และจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการปรำจำปีงบประมาณ 2563 
 195/2562แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม จากวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562  
196/2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดห้องเรียนสะอาด กิจกรรมห้องเรียนธาตุทอง ประจำปีการศึกษา 2562คณะกรรมการตรวจห้องเรียนในระดับชั้น ม.6 ทุกเดือน 
   
   

Comments