ข่าวประชาสัมพันธ์

  • [2 มิถุนายน 2562] กิจกรรม "วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ครบ 68 ปี" 
  • [6 มิถุนายน 2562] กิจกรรม "วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562"
  • [9 มิถุนายน 2562] กิจกรรม "ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562"
  • [26 มิถุนายน 2562]  กิจกรรม "วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด"
  • [26 กรกฎาคม 2562]  กิจกรรม "จากวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย"
  • [1 สิงหาคม 2562]  กิจกรรม "เรียนรู้ฉ่อยจากวรรณคดีไทย"

 ข่าวนักเรียน

 ภาพกิจกรรม การจัดกิจกรรมการเรียรู้
แบบทดสอบหลังเรียน

วิชา ภาษาไทย 3 ท 32101
แบบทดสอบ เรื่อง เกี่ยวกับวัฒธรรมกับภาษาของมนุษย์ https://forms.gle/sVog6dhzoRFYP3ge9

                                   แบบทดสอบ เรื่อง มหาเวสสันชาดก  
                     กัณฑ์มัทรี   https://forms.gle/4Xkb2X246LkHdBR4A

              แบบทดสอบเรื่อง ลักษณะของภาษา คำ และสำนวนสุภาษิต  ( มาใหม่ จ้า)
               คำพังเพย https://forms.gle/PEPMZrTTsdB6c1yKA

         วิชาประวัติวรรณคดีไทย 1 ท 32201
แบบทดสอบ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติวรรณคดีไทย                https://forms.gle/1vmWmb32UcTXNJ9C7
แบบทดสอบ เรื่อง ศิลาจารึก หลักที่ 1                                                          https://forms.gle/748vpEVyUNhtkXBs7
แบบทดสอบ เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง                                                              https://forms.gle/cL6aGnp6dp5uBCb18                                     
แบบทดสอบ เรื่อง สุภาษิตพระร่วง                                                                 https://forms.gle/ZdprH1Vf9tKMntjR8
แบบทดสอบ เรื่อง ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์                                                      https://forms.gle/HsQn8Xr3f9UewHJbA
แบบทดสอบ วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น     ( มาใหม่ จ้า)
https://forms.gle/9ac1iGZjQv5u9jqw9
บันทึกเกรดเช็คเกรดออนไลน์
รายชื่อศิษย์เก่า
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียนเอกสารภายในดาวน์โหลดเอกสาร