สมาชิก กลุ่ม

นางสาวธนุตรา  พละพึง              หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
นางพัชนีย์       คงเกิด                 รองหัวหน้าฯ และเหรัญญิก
นางสาวนริศรา  มั่นเขตวิทย์        พัสดุ
นางสาวรสริน    กล้าหาญ           วัดผลและประเมินผล
นางสาวศิรินภา  ทองธรรมชาติ   วิชาการ
นางสาวศศิตา   อาจวงษ์             สารสนเทศ
นายธัญวิทย์    แสงขามป้อง        ประชาสัมพันธ์
นางสาวจันทร์จิรา  สุขสิงห์          เลขานุการ

Comments