4.1 การฝึกอบรม

 ที่รายการ  หน่วยงานที่อบรมระยะเวลาการอบรม  เอกสารที่เกี่ยวข้องหมายเหตุ 
 1การอบรมตามโครงการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV) มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 15 พฤษภาคม 2562 ( จำนวน 6 ชั่วโมง) 1. บันทึกรายงานการอบรม
2. เกียรติบัตร
 
 2การอบรม เครือข่ายสุจริตไทย หลักสูตรสำหรับข้าราชการบริษัท สุจริตไทย จำกัด 
https://www.thaihonesty.org/
 26 พฤษภาคม 2562 1. เกียรติบัติ 
      
      

Comments