2.3 แผนการจัดการเรียนรู้

โครงการสอน  คลิก 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ท 32101    วิชาภาษาไทย 3   ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5   คลิก
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ท 32102    วิชาภาษาไทย 4   ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5   คลิ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ท 32101    วิชาภาษาไทย 3   ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5  คลิก
ท 32201    วิชาประวัติวรรณคดีไทย 1   ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5   คลิ

Comments