1.5 ประวัติการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการระดับต่าง ๆ

าคเรียนที่ 1 และ 2  ปีการศึกษา 2561

 

 ลำดับ

     งาน 

ตำแหน่ง 

กลุ่มบริหาร

   หมายเหตุ

   1

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

งบประมาณ

 

   2

 งานนโยบายและแผน

 หัวหน้างาน

งบประมาณ

 

   3

 งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป

 หัวหน้างาน

บริหารทั่วไป

 

   4

 งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 กรรมการ

บริหารทั่วไป

 

   5

 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

 หัวหน้าอาคาร 4 ,และกรรมการและเลขานุการ

บริหารทั่วไป

 

 

  ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562

 

 ลำดับ

              งาน

          ตำแหน่ง 

    กลุ่มบริหาร

   หมายเหตุ

   1

 งานวางแผนพัฒนาโรงเรียน

หัวหน้างาน 

งานแผนงานและประกันคุณภาพ

 

   2

 งานการจัดการองค์กร

รองประธาน 

งานแผนงานและประกันคุณภาพ

 

   3

 งานการคำนวณต้นทุนการผลิต

รองประธาน 

งานแผนงานและประกันคุณภาพ

 

   4

 งานการประเมินผลการดำเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพ

  กรรมการและเลขานุการ

งานแผนงานและประกันคุณภาพ

 

   5

 งานอาคารสถานที่ 

หัวหน้างานอาคาร 4

งานบริการและ
อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

 

   6

 งานประชาสัมพันธ์

 กรรมการ

งานบริการและอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

 

   7

 งานการประเมินผลการดำเนินงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

 กรรมการ

งานบริการและอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

 


Comments