ข่าวประชาสัมพันธ์

  • [2 มิถุนายน 2562] กิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ครบ 68 ปี 
  • [6 มิถุนายน 2562] กิจกรรม วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
  • [9 มิถุนายน 2562] กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 ภาพกิจกรรม 

                                

                              
แบบทดสอบหลังเรียน

วิชา ภาษาไทย 3 ท 32101
แบบทดสอบ เรื่อง เกี่ยวกับวัฒธรรมกับภาษาของมนุษย์
                               https://forms.gle/sVog6dhzoRFYP3ge9

                             แบบทดสอบ เรือง ร่ายยาวมหาเวสสันชาดก  
                    กัณฑ์ มัทรี  https://forms.gle/4Xkb2X246LkHdBR4A

            วิชาประวัติวรรณคดีไทย 1 ท 32201
                        แบบทดสอบ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติวรรณคดีไทย                                         https://forms.gle/1vmWmb32UcTXNJ9C7
                                       แบบทดสอบ เรื่อง ศิลาจารึก หลักที่ 1                                                           https://forms.gle/748vpEVyUNhtkXBs7
                                          แบบทดสอบ เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง                                                              https://forms.gle/cL6aGnp6dp5uBCb18                                     
                                      แบบทดสอบ เรื่อง สุภาษิตพระร่วง                        
                                    https://forms.gle/ZdprH1Vf9tKMntjR8


บันทึกเกรดเช็คเกรดออนไลน์
รายชื่อศิษย์เก่า
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียนเอกสารภายในดาวน์โหลดเอกสาร