วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา

http://www.rr.ac.th/home/

 รายชื่อและผู้เข้าอบรมการทำเวปไซด์ออนไลน์: google  site
25-26  กรกฏาคม 2558

ลำดับ

ชื่อ - สกุล


URL

1

นายปัญญา  เกตตะรังศรี

https://sites.google.com/site/ratcom58/

2

นางกฤตยา  บุญเชิดชู

https://sites.google.com/site/kritboon13/

3

นางสาวสรินธร  พรประดิษฐ์

https://sites.google.com/site/krusarinthorn/

4

นางสาวอินทิรา  สังข์อุดม

https://sites.google.com/site/kruinintira/

5

นางสาวอัจฉรา  ทนนานนท์

https://sites.google.com/site/babthaies/

9

นางธวัลรัตน์  ธนาวัฒน์ธฤดี

https://sites.google.com/site/thavanrut3797/

10

นายนิเวช  วงศ์ประคอง

https://sites.google.com/site/nivaj2499/

11

นางสุภา  อินทร์พรหม

https://sites.google.com/site/nsupha2015

12

นางสาวชื่นฤทัย  จีนรอด

https://sites.google.com/site/kruchuenruethai/

13

นางสาวสุปราณี  สนองค์

https://sites.google.com/site/krutukmyworld/

14

นางสาวชญาพร  มาเวหา

https://sites.google.com/site/krutookchayaporn/

15

นางเณรดา  รังษี

https://sites.google.com/site/Krunarada/

16

นายวิสุทธิ์  สิทธิการ

https://sites.google.com/site/sitthikarn19000

17

นางพรทิพย์  โพธิ์เอม

https://sites.google.com/site/oakporntip/

18

นายเอกราช  ตาแก้ว

https://sites.google.com/site/Kruchem44superman/

19

นางทัศนีย์  ใจซื่อ

https://sites.google.com/site/krukamee/

20

นางสาวนภาภรณ์  เพียงดวงใจ

https://sites.google.com/site/krunapapornrr/

21

นางโสภา  เสือรอด

https://sites.google.com/site/krumambo

22

นายสิทธิพรรณ  มากมิตร

https://sites.google.com/site/sitthiphun

23

นายกานต์  โหล่ตระกูล

https://sites.google.com/site/sci123rattana/

24

นางสาวดวงจันทร์  มงคลชัย

https://sites.google.com/site/Krudongjun

25

นายกิจกมล  อัญญะพรสุข

https://sites.google.com/site/krunameindy/

26

นางสาวชุติมา  ศิลาทอง

https://sites.google.com/site/ebekrufon/

27

นางสาวธนพร  เทพรักษา

https://sites.google.com/site/nansonsilp

28

นางสาวมณฑลีวรรณ  ศรีจันทร์

https://sites.google.com/site/krumilk555/

29

นางมาลี  ดวงตาประเสริฐ

https://sites.google.com/site/panairi66/

30

นางสาวณัฐชนา  คำไก่

https://sites.google.com/site/ningnina555/

31

นางสาวประภาพร  อุ่นอิต

https://sites.google.com/site/sowprapapron5/

32

นางสาวศุภิดา  รอดเชื้อ

https://sites.google.com/site/Supidaairry/

33

นายวิฆเนศ  สิงหภักดี

https://sites.google.com/site/wkn2522/

35

นางสาวนันทวัน  ขวัติชัย

https://sites.google.com/site/manantawan/

36

นางสาวระพีพรรณ  ศรีวิเชียร

https://sites.google.com/site/KRURAPEE58/

37

นางสาวปัณฑ์ชนิต  ศรีสุข

https://sites.google.com/site/punchanitsrisook/

38

นางสาวอารียา  ผูกรักษ์

https://sites.google.com/site/iyasci01/

39

นางสาวลลิตา  เผื่อนปฐม

https://sites.google.com/site/witzatt/

40

นายศิวัช  ปรีเปรม

https://sites.google.com/site/krujackysiwat/

41

นายสรเพชร  สาลีกงชัย

https://sites.google.com/site/krucooper/

42

นางสาวนัทดาว  ภูฆัง

https://sites.google.com/site/aeckrunatdao/

43

นางสาวสิรินทิพย์  ชมสุข

https://sites.google.com/site/Krukapook107/


 44

 นางสาวปาริชาติ   กมลยะบุตร

 https://sites.google.com/site/kruparichatkamon1744

วิดีโอ YouTube


ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนรัตนราษฏร์บำรุง

  • ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ๖ ภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ นำโดย นางกันยารัตน์ รัตนชงค์ และทีมงาน จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ๖ ภาคเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ณ ห้องโคมทอง โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี ในวันที่่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ การประชุมครั้งนี้ นายประทิพย์ คนทัด ผุ้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ และให้ความอนุเคราะห์สถานที่ พร้อมอำนวยความสะดวกตลอดการประชุมฯ โดยคณะผู้บริหารโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา นายนพล สมศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไปและกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวเกศสุดา เนรมิตรธนไพศาล รองผุ้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ และนางสาวเกษรา เพิ่มสุขรุ่งเรือง รองผ ...
    ส่ง 27 มี.ค. 2557 20:04 โดย musashi hunso
  • ประชุมปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ : Google Site กลุ่มนิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต8 ได้จัดประชุมปฏิบัติการ ICT เพื่อการเรียนรู้ : Google Sites ระหว่าง วันที่ 26-28 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย โดยมี นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต8 มาเป็นประธาน ในการอบรมครั้งนี้ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงได้ส่งข้าพเจ้านางสาวสรินธร พรประดิษฐ์ พร้อมด้วย นางสาวอัจฉรา ทนนานนท์ และ นางสาวอินทิรา สังข์อุดมในการประชุมและ กล่าวถึงนโยบายด้าน ICT ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 กับการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัด และการจัดการด้านการศึกษา ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือก ...
    ส่ง 27 มี.ค. 2557 20:52 โดย musashi hunso
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประชุมปฏิบัติการ : Google sites 2557Google Calendar


Comments