คำอธิบายรายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัส ค33202

คำอธิบายรายวิชา

 

ชื่อวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม                    รหัสวิชา    ค33202                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

ภาคเรียนที่  1                                              4   ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน                  80  ชั่วโมง

………………………………………………………………………………………………….

 

                ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับการหาค่ากลางของข้อมูล  การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล  การวัดการกระจายของข้อมูล  ค่ามาตรฐาน การแจกแจงปกติ เส้นโค้งปกติ และความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

                นอกจากนี้นักเรียนจะได้รับการฝึกให้มีทักษะ มีกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ซึ่งครอบคลุมความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการให้เหตุผล  ความสามารถในการสื่อสาร  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ  ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ ได้  รวมทั้งมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ซึ่งทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เหล่านี้ได้จัดการเรียนรู้ผ่านสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต่าง ๆ ข้างต้น เพื่อให้นักเรียนมีความรู้  ความสามารถตามมาตรฐานต่อไปนี้

 

มาตรฐาน ค  5.1.2  เลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสมกับข้อมูลที่กำหนดให้ และวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

มาตรฐาน ค  5.1.3  วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้ค่ากลาง ( ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐานและ ฐานนิยม  การวัดการกระจายโดยใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

                               การตำแหน่งที่ของข้อมูลโดยใช้เปอร์เซ็นไทล์ได้ )

มาตรฐาน ค  5.3.1   ใช้ข้อมูลข่าวสารและค่าสถิติช่วยในการตัดสินใจได้

มาตรฐาน ค  6.1.1  ใช้วิธีหลากหลายแก้ปัญหาได้

มาตรฐาน ค  6.1.2  แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์

มาตรฐาน ค  6.1.3 ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะ  

มาตรฐาน ค  6.2.1  นำวิธีการให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัยมาช่วยในการค้นหาความจริงหรือข้อสรุป และช่วยในการตัดสินใจบางอย่างได้                

มาตรฐาน ค  6.3.1  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมายและนำเสนอได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และรัดกุม

 มาตรฐาน ค  6.4.1 เชื่อมโยงความคิดรวบยอด  หลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่ออธิบายข้อสรุปหรือเรื่องราวต่าง ๆ ได้

มาตรฐาน ค  6.4.2  นำความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ในการรียนรู้ในงานและในการดำรงชีวิต

มาตรฐาน ค  6.5.1  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน