"ประสบการณ์..คือการเรียนรู้"
นายศักดิ์ชัย  อุไร
ครู ผู้ช่วย