ยินดีต้อนรับนักเรียน ช้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าสู่เว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน 
รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 -4

กฎระเบียบชั้นเรียน
                1.ข้อห้ามทั่วไปเช่น การทานขนม แต่งหน้า ส่งเสียงดัง ฯลฯ 
              2.การเข้าชั้นเรียน 
                    -เข้าชั้นเรียนไม่ช้ากว่า 5 นาทีหลังจากที่เริ่มเวลาเรียนในคาบนั้น 
                    -มีเวลาในการเรียนอย่างน้อย 80% หากเวลาเรียนไม่ครบถือว่าหมดสิทธิ์สอบ 
                    -หากขาดเรียนติดต่อกัน 2 ครั้ง แจ้งครูที่ปรึกษาและส่งต่อสปย. 
                    -หากมีความจำเป็นในการขาดเรียน ต้องมี ใบลาทุกครั้ง 
               3. การส่งงานควรส่งตรงเวลาที่ครูกำหนด
               4. ห้ามนักเรียนใช้ โทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ในห้องเรียน
                 ให้ตั้งเสียงเป็นระบบสั่นหรือไม่มีเสียงเท่านั้น กรณีมีความจำเป็นให้ขออนุญาตจากครูผู้สอน

                                                                                          **กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ ต้องได้รับการอนุญาตจากครูผู้สอนเท่านั้น**เอกสารเกี่ยวกับรายวิชา      แนะนำรายวิชา
                                        ภาคเรียนที่ 1 ตารางกิจกรรมการเรียนการสอน
                                        ภาคเรียนที่ 2 ตารางกิจกรรมการเรียนการสอน