ส31101 พระพุทธศาสนา

ข้อมูล Link จากเว็บของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย http://www.religions.mbu.ac.th/index.htm

ความหมายของศาสนา
ศาสนาที่ตายไปแล้ว
        บทเรียน Online เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา
ประวัติศาสดา
        บทเรียน Online เรื่อง ศาสนาคริสต์
        บทเรียน Online เรื่อง ศาสนาอิสลาม
        บทเรียน Online เรื่อง ศาสนาพุทธ
        บทเรียน Online เรื่อง ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
        บทเรียน Online เรื่อง ศาสนาสิข (ซิกข์)
        บทเรียน Online เรื่อง หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
    - ศาสนาพุทธ  [2]
ลักษณะของชมพูทวีป

Comments