คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์6

คำอธิบายรายวิชา  วิทยาศาสตร์ ๖

รายวิชาพื้นฐาน                                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๒                                  เวลา 60 ชั่วโมง  จำนวน 1.5  หน่วยกิต

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            ศึกษา  วิเคราะห์  ระบบสุริยะ  ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์  โลก  ดวงจันทร์  ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ  กลุ่มดาวฤกษ์  กาแล็กซีและเอกภพ  เทคโนโลยีอวกาศ  กล้องโทรทรรศน์  ดาวเทียม  ยานอวกาศ  ลักษณะของโครโมโซม  ความสำคัญของสารพันธุกรรม  กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  โรคทางพันธุกรรม  การใช้ประโยชน์จากความรู้ด้านพันธุศาสตร์  องค์ประกอบของระบบนิเวศ  การถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิต  สมดุลของระบบนิเวศ    วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ  ประชากร  ความหลากหลายทางชีวภาพ  ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น   การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูลและการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ   นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม

            รหัสตัวชี้วัด

            ว ๑.๒  ม.๓/๑,  ม.๓/๒,  ม.๓/๓,  ม.๓/๔,  ม.๓/๕,  ม.๓/๖

            ว ๒.๑   ม.๓/๑,  ม.๓/๒,  ม.๓/๓,  ม.๓/๔

                ว ๒.๒  ม.๓/๑,  ม.๓/๒,  ม.๓/๓,  ม.๓/๔,  ม.๓/๕,  ม.๓/๖

            ว ๗.๑  ม.๓/๑,  ม.๓/๒,  ม.๓/๓

            ว ๗.๒  ม.๓/๑

            รวมทั้งหมด   ๒๗  ตัวชี้วัด