ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว๊ปไซต์ (e-Portfolio)
ครูประเวศ สมประสงค์
                แฟ้มสะสมงานครูผู้สอนนี้ ได้รวบรวมข้อมูลด้านวิชาการ กิจกรรม สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ  ทั้งเพื่อนครูผู้สอน และนักเรียนนักศึกษา  และผู้สอนได้นำแฟ้มสะสมงานมาใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาพัฒนาการของนักเรียน  จากผลงานตลอดจนการเรียนการสอนและกิจกรรมในห้องเรียน  จะสามารถบอกได้ถึงพัฒนาการความก้าวหน้าและความสำเร็จในการทำงาน  แฟ้มสะสมงานเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะศึกษาพัฒนาการได้อย่างต่อเนื่อง  และสามารถปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการในด้านต่างๆ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ    


 เว๊ปไซต์แนะนำ 

http://edltv.thai.net/vocation/

https://ver.vec.go.th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7ver/tabid/1530/ArticleId/24874/language/th-TH/24874.aspx
http://www.thaiinvention.net/index.php