คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาระเบียบวิธีใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้อื่นอย่างกว้างขวาง มีจิตสำนึกที่ดี มีมารยาทและคุณธรรมในการใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ รู้จักใช้บริการและกิจกรรมของห้องสมุด รู้จักเลือกใช้ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ตามความสนใจ ความสามารถ ความถนัดของตน รู้จักใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสืบค้นสารสนเทศ เห็นความสำคัญของการอ่าน เขียนบันทึกการอ่านและนำเสนอข้อมูลจาการอ่านการค้นคว้าด้วยการเขียนรายงาน
โดยใช้ทักษะกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการทำงานร่วมกัน
เพื่อพัฒนาตนเองให้มีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีมารยาทและคุณธรรมในการใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ นำความรู้จากการอ่านและการศึกษาค้นคว้าไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน