ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่สำนักพิมพ์เชียงใหม่นิวส์
                         
วันแรกของการเข้าฝึกประสบการณ์
ทำงานฝ่ายผลิต
เข้าร่วมแถลงข่าวที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟาลี                   


การไปสัมภาษณ์ข่าวนอกสถานที่
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักพิมพ์เชียงใหม่นิวส์
ทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
การUP ข่าว
เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีสื่อมวลชนภาคเหนือ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทำงานการออกแบบLayout
วันสุดท้ายของการฝึกประสบการณ์