4. การสร้างแผนภูมิ

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ : การสร้างแผนภูมิ

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
- บอกความหมายและประเภทของข้อมูลต่างๆ ได้
- อธิบายขั้นตอนการสร้างแผนภูมิได้
- อธิบายส่วนประกอบต่างๆ ของแผนภูมิได้
- สามารถเปิดเครื่องมือในการตกแต่งกราฟได้
- อธิบายส่วนประกอบต่างๆ ของแถบเครื่องมือได้
ทักษะกระบวนการ
- บอกความหมายและประเภทของข้อมูลต่างๆ ได้
- อธิบายขั้นตอนการสร้างแผนภูมิได้
- อธิบายส่วนประกอบต่างๆ ของแผนภูมิได้
- สามารถเปลี่ยนรูปแบบกราฟเป็นรูปอื่นๆ ได้
- ทำการตกแต่งสีของกราฟได้
- สามารถปรับขนาดของกราฟได้


ชื่อหน่วยการเรียนรู้ : การสร้างแผนภูมิ

การสร้างแผนภูมิ
       เมื่อข้อมูลในตารางมีปริมาณมากขึ้น นอกจากการวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลจะทำได้ยากแล้ว การนำเสนอข้อมูลแบบตารางจะดูไม่น่าสนใจ วิธีที่ดีกว่าคือการแสดงข้อมูลโดยใช้กราฟ เพราะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน การใช้กราฟจะช่วยในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลทำได้ง่ายขึ้น เพราะกราฟสามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน

ส่วนประกอบของกราฟ

SCIt68.png

การสร้างกราฟ

SCITxz.png 

1.ตั้งชื่อหัวเรื่องเป็นข้อความ
2.กรอกข้อมูลที่เป็นตัวเลข
3.ทำการเลือกข้อมูลทั้งหมดที่สร้าง

SCI1WR.png 

4.เลือกแถบริบบอนแทรกและเลือกกราฟตามที่ต้องการ

SCIKK0.png 

การเปลี่ยนชนิดและรูปแบบแผนภูมิ มีขั้นตอนดังนี้

SCIZAu.png

1.คลิกเลือกแผนภูมิ
2.เลือกแท็บ ออกแบบ
3.คลิกปุ่มเครื่องมือ เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ
4.เลือกชนิดแผนภูมิ
5.เลือกรูปแบบแผนภูมิที่ต้องการ
6.คลิกเลือก ตกลง

การเปลี่ยนตำแหน่งการวางแผนภูมิ (Chart Location)

SCIceZ.png 

1.คลิกเลือกแผนภูมิ
2.เลือกแท็บ ออกแบบ
3.คลิกเลือกคำสั่ง ย้ายแผนภูมิ
4.เลือกตำแหน่งการวางแผนภูมิ
5.คลิก ตกลง

การตั้งชื่อแผนภูมิ (Chart Tile)

SCIikI.png 

1.คลิกเลือกแผนภูมิ
2.เลือกแท็บ เค้าโครง
3.ชื่อกลุ่มคำสั่ง ชื่อแผนภูมิ
4.เลือกตำแหน่งการวางชื่อแผนภูมิ

การตั้งชื่อแกน (Axis Title) ตั้งชื่อแกนเพื่ออธิบายค่าในแผนภูมิทั้งของแกน X และแกน Y ทำได้โดย

SCIROP.png 

1.คลิกเลือกแผนภูมิ
2.เลือกแท็บ เค้าโครง
3.ที่กลุ่มคำสั่ง ชื่อแกน
4.เลือกแกนแผนภูมิและตำแหน่งการวาง 

การตกแต่งแผนภูมิ

SCM0pP.png 

การปรับเปลี่ยนข้อความบนแผนภูมิ

SCMSNt.png 

1.คลิกส่วนของแผนภูมิที่ต้องการจัดรูปแบบ
2.คลิกเลือกแท็บ รูปแบบ
3.พิมพ์ข้อความที่ต้องการ
การใส่ลักษณะแผนภูมิ

SCMYQe.png 

1.คลิกเลือกแผนภูมิ
2.เลือกแท็บคำสั่ง ออกแบบ
3.เลือกรูปแบบตามต้องการ

การตกแต่งกรอบแผนภูมิ
1.คลิกเลือกแผนภูมิ

SCMzrl.png 

2.เลือกคลิกขาว เลือกคำสั่งจัดรูปแบบชุดข้อมูล

SCMN0k.png 

4.เลือกรูปแบบตามที่ต้องการ เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Sasipimbkv.com e-learning MicroSoft Excel 2010 บทเรียนเออนไลน์ เรื่อง : การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010Copyright © Sasipimbkv.com All right reserved.


ĉ
พีรพัฒน์ จิณรักษ์,
26 พ.ค. 2562 06:55
Comments