วิธีการทางประวัติศาสตร์

2.3.1  ความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์

          วิธีการสอนาทางประวัติศาสตร์เป็นผลงานจากการวิจัยเอกสารและหลักฐานประกอบ

อื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมมาอย่างเป็นระบบการตั้งข้อสมมุติซานเชิงวิทยาศาสตร์และการตีความหลักฐานภวิสัย   (กรมวิชาการ,  2543)  ซึ่งมีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายการสอนโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ดังนี้

                กรมวิชาการ( 2546)  กล่าวว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์ หมายถึง กระบวนการ

แสวงหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ซึ่งจากการวิจัยเอกสารและหลักฐานประกอบอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์บนพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผลและการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบ

ทุติยาภรณ์  ภูมิดอนมึง (2551)  กล่าวว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์ หมายถึง  การ

แสวงหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ต้องการศึกษาเรื่องราวในอดีตได้ศึกษาด้วยความถูกต้องและเข้าใจมากที่สุด

                                เรณู  ภัยนันท์ (2536,อ้างถึงในอัจฉราพร  ตันบรรจง,  2546) กล่าวว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์ หมายถึง  กระบวนการศึกษาค้นคว้าหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์โดยยึดหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่ผู้ศึกษาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อย่างถูกต้องตามข้อเท็จจริงและเป็นประโยชน์

2.3.2          ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์

กรมวิชาการ  (2546)  ได้กล่าวถึงวิธีการทางประวัติศาสตร์ ว่ามีลำดับขั้นตอน

ดังนี้

1.       การกำหนดเป้าหมายหรือประเด็นคำถามที่ต้องการศึกษา  แสวงหาคำตอบ

(ศึกษาอะไร  ช่วงเวลาไหน  สมัยใดและเพราะเหตุใด)

2.       การค้นหาและรวบรวมหลักฐานประเภทต่างๆ  ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ

ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งได้แก่ วัตถุโบราณร่องรอยถิ่นที่อยู่อาศัยหรือการดำเนินชีวิต

3.       การวิเคราะห์หลักฐาน (การตรวจสอบหลักฐาน  การประเมินความน่าเชื่อถือ

การประเมินคุณค่าของหลักฐาน)  และการตีความอย่างเป็นเหตุเป็นผลมีความเป็นกลางและปราศจากอคติ

4.       การสรุปข้อเท็จจริงเพื่อตอบคำถามด้วยการเลือกสรรข้อเท็จจริงจากหลักฐาน

อย่างเคร่งครัดโดยไม่ใช่ค่านิยมไปตัดสินพฤติกรรมของคนในอดีตโดยพยายามเข้าใจความคิดของคนในยุคนั้นหรือนำตัวเข้าไปอยู่ในยุคสมัยที่ตนศึกษา

5.       การนำเสนอเรื่องที่ศึกษาและอธิบายได้อย่างสมเหตุสมผล โดยใช้ภาษาที่เข้าใจ

ง่ายมีความต่อเนื่องและน่าสนใจตลอดจนมีการอ้างอิงข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้งานทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าและมีความหมาย

Comments