ขั้นตอนการทำโครงงาน

1.ชี้แจงจุดประสงค์การทำโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

2.หาหัวข้อโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

3. การวางแผนการทำโครงงาน

4. การรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์  

5. การเขียนรายงาน  การประเมินและการนำเสนอผลงาน

 

Comments