คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย ท 31101

คําอธิบายรายวิชา
ท 31101 ภาษาไทย กลุมสาระการเรยนร ี ภาษาไทย ู
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จํานวน 1 หนวยกิต
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ฝกอานออกเสียงบทรอยแกวและรอยกรองไดถูกตองและเขาใจ  ตีความ แปลความ
ขยายความเรื่องที่อานได วิเคราะหวจารณ ิ เรื่องที่อาน ตอบคําถาม แสดงความความคิดโตแยง คาดคะเน
เหตุการณและเสนอความคิดใหมจากการอานอย  างมีเหตผลุ มีมารยาทและมีนิสัยรักการอาน
 ฝกเขียนสื่อสารในรูปแบบตางๆ โดยใชภาษาไดถูกตองตามวัตถุประสงค ยอความจากสื่อที่มี
รูปแบบและเนื้อหาสาระที่หลากหลาย เรียงความแสดงความความคิดเชิงสรางสรรคโดยใชโวหารตางๆ มี
มารยาทในการเขียน
 ตั้งคําถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดูมีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟง
และดูวิเคราะหวัตถุประสงคแนวคิดการใชภาษาความนาเชื่อถือของเรื่องที่ฟงและดูรวมทั้งมีมารยาทในการ
ฟงการดูและการพูด
 ใชคําและกลุมคํา สรางประโยคไดตรงตามวัตถุประสงค แตงคําประพันธใชภาษาได
เหมาะสมกับกาลเทศะ วิเคราะหหลักการสรางคําในภาษาไทยและภาษาถิ่น วิเคราะหและประเมินการใชภาษา
จากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออีเล็กทรอนิกส
 วิเคราะหวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณวรรณคดีเบื้องตน รูและเขาใจ
ลักษณะเดนของวรรณคดีภูมิปญญาทางภาษาและวรรณคดีพื้นบาน เชื่อมโยงกับการเรียนรูทางประวัติศาสตร
และวิถีไทย ประเมินคาดานวรรณศิลปดานสังคมและวัฒนธรรม ทองจําบทอาขยานและนําขอคิดจากวรรณคดี
และวรรณกรรมไปประยุกตใชในชีวิตจริง
รหัสตัวชี้วัด
 ท. 1.1 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม4/6, ม. 4/9
 ท. 2.1ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3, ม.4/8,
 ท. 3.1ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม4/6
 ท. 4.1 ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม4/6, ม.4/7
 ท. 5.1ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม4/6
รวมทั้งหมด 26 ตัวชี้วัด