บทเรียนออนไลน์ ประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยี 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาตรฐาน ง 3.1    เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
มีคุณธรรม
ตัวชี้วัดชั้นปี
   1. อธิบายหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
   2. อภิปรายลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
   3. ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
รายวิชา เทคโนโลยี 1 (ง 21101) ประกอบด้วย
       หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
ข้อมูลและสารสนเทศ (ตัวชี้วัด ม.1/3 ) 
       หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ ( ตัวชี้วัด ม.1/1, ม1/3)  
      หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ตัวชี้วัด ม.1/2 ) 
      หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
คอมพิวเตอร์ (ตัวชี้วัด ม.1/1 ) 
      หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ (ตัวชี้วัด ม.1/1 )


วิดีโอ YouTube

                          พระราชกรณียกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารของ  “ในหลวง ร ๙”

หน้าเว็บย่อย (1): เทคโนโลยีสารสนเทศ