คำอธิบายรายวิชา

อ 21102   ภาษาอังกฤษ 2

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 2                                                      เวลา 60 ชั่วโมง     จำนวน 1.5 หน่วยกิต

 

                ใช้ภาษา  น้ำเสียง  กริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคม  เพื่อสื่อสาร                ในสถานการณ์จำลอง สถานการณ์จริงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ใช้ภาษาในการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลความรู้สาขาวิชาต่างๆ  ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำแนะนำ คำชี้แจงง่ายๆ เกี่ยวกับการบอกทิศทาง ขั้นตอน การทำอาหาร อ่านออกเสียงคำ วลี ประโยค บทสนทนา บทร้อยกรอง นิทาน บทอ่านสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง บอกความเหมือนและความแตกต่าง ระหว่างการออกเสียง ประโยคชนิดต่างๆ ใช้เครื่องหมายวรรคตอน ลำดับคำตามโครงสร้างของภาษาต่างประเทศและของไทย               ระบุหัวข้อเรื่องและใจความสำคัญของสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ ฉลากสินค้า โฆษณา บทสนทนา เว็บไซต์ นิทานบทอ่านสั้นๆที่ฟังและอ่าน ตีความและถ่ายโอน ข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง กราฟ ป้ายสัญลักษณ์ สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล อาหาร เครื่องดื่ม การซื้อขาย สุขภาพ นันทนาการ การศึกษา อาชีพ ลมฟ้าอากาศ วันสำคัญ สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ พูดและเขียน         เพื่อขอและให้ข้อมูล แสดงความต้องการ ขอ  ตอบรับ  และปฏิเสธความช่วยเหลือ  แสดงความรู้สึก  แสดงความคิดเห็นพร้อมให้เหตุผลประกอบสั้นๆ โดยใช้คำศัพท์ สำนวนภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร               พูด เขียนบรรยาย เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว สรุปใจความสำคัญ แก่นสาระจากการวิเคราะห์เรื่อง หรือเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม บรรยายความและเปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่าง ของวันสำคัญ เทศกาล วัฒนธรรมประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย เข้าใจมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมทางภาษา เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ มีทักษะทางการสื่อสาร ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัยในตนเอง อยู่อย่างพอเพียง ซื่อสัตย์สุจริต รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  

มาตรฐาน  /  ตัวชี้วัด

ต 1.1         ม.1/1      ม.1/2  ม.1/3    ม.1/4

ต 1.2          ม.1/1      ม.1/2  ม.1/3    ม.1/4    ม.1/5

ต 1.3          ม.1/1      ม.1/2  ม.1/3                                    ต 2.1      ม.1/1      ม.1/2      ม.1/3

ต 2.2          ม.1/1      ม.1/2                                                  ต 3.1      ม.1/1

ต 4.1          .1/1                                                                  ต 4.2      ม.1/1     

รวมทั้งหมด    20     ตัวชี้วัด

Comments