คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาความรู้ และพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและครอบครัวการทำความสะอาดบ้านและบริเวณบ้าน การจัดตกแต่งบ้าน เสื้อผ้าสำหรับครอบครัว ดัดแปลงเดิมแต่งเสื้อผ้า การตัดเย็บอย่างง่าย อาหารเพื่อสุขภาพ การประกอบอาหาร การถนอมอาหารและมารยาทในการรับประทานอาหาร