คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ  ความสำคัญ  วัตถุประสงค์  ประเภท  ประวัติ  บริการต่าง ๆ ระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุด  ทรัพยากรสารนิเทศ  หนังสือและวิธีการระวังรักษาหนังสือ ส่วนประกอบของวารสารและหนังสือพิมพ์  ความหมาย  ความสำคัญ  ประโยชน์ของการจัดหมู่หนังสือ วิธีการจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้  ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน เลขเรียกหนังสือและการจัดเรียงหนังสือบนชั้น  การสืบค้นข้อมูลจากบัตรรายการ  ความหมาย  ลักษณะประเภท และวิธีการค้นหาข้อมูลจากหนังสืออ้างอิง  การใช้หนังสืออ้างอิง โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่มและแก้ปัญหาร่วมคิด  ร่วมทำ  และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการศึกษาจากบทเรียนบนเครือข่าย ปฏิบัติงานตามใบงาน  ตลอดจนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น

        เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด  เข้าใจเห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารนิเทศในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้  การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและมีคุณธรรม  สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ  ศาสน์กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ  ประกอบอาชีพ และดำเนินชีวิตอย่างสันติสุข ในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างมีประสิทธิภาพ

Comments