งานธุรกิจน่ารู้

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี
ธุ
ttธุรกิจกั
ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเด็นเกี่ยวกับความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานเพื่อหารายได้เลี้ยงชีพ กับชีวิตด้านอื่นๆของคน (Work-Life Balance หรือเรียกสั้นๆว่า WLB) ได้รับความสนใจมากขึ้นทั้งในภาครัฐและเอกชนของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากแนวโน้มทางด้านประชากรและสังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การที่ผู้หญิงทำงานนอกบ้านมากขึ้น หรือกำลังแรงงานที่มีอายุเฉลี่ยมากขึ้น (Aging Workforce)

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประชุมปฏิบัติการเทคโนโลยีฯเพื่อการเรียนรู้ : Google Sites กาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ร่วมกับโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จัด ประชุมปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ : Google Sites สำหรับคุณครูโรงเรียนสังกัด สพม.๘ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่  ๑ – ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อพัฒนาคุณครูให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึงการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักเรียน คุณครูและศึกษานิเทศก์  สำหรับผู้เข้าประชุมครั้งนี้ ได้แก่ คุณครูจากโรงเรียนสังกัด สพม.๘ จ ...
    ส่ง 1 ส.ค. 2556 20:12 โดย พิณกาญจน์ อรรถอนันต์
  • การนำเสนอผลงาน / นวัตกรรมที่เป็นเลิศ Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ ภาคกลาง ตามที่ได้ประกาศผลการคัดเลือก ผลงาน / นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices Lab School Symposium 2013) ประเภทครู / บุคลากร และประเภทนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ แล้วนั้น ขณะนี้ ผู้ประสานงาน ศูนย์ประสานงานโรงเรียนในฝัน สพม.๘ ได้สรุปตารางการนำเสนอผลงาน สำหรับครู / บุคลากร และนักเรียน ในสังกัด สพม.๘ ซึ่งจะต้องนำเสนอผลงานในระหว่างวันที่ ๗ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ วรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ตารางการนำเสนอผลงาน / นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice Labschool Symposium 2013) ประเภทครู /บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘        วันพุธท ...
    ส่ง 1 ส.ค. 2556 19:49 โดย พิณกาญจน์ อรรถอนันต์
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »


บการดำรงชีวิตของเรา
ชี
ธะวิต