ในการใช้บทเรียนผู้เรียนควรทำความเข้าใจในไปทีละขั้นตอนโดยเริ่มจากการอ่านคำแนะนำนี้ แล้ว อ่านดูผลการเรียนรู้รายวิชา เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนวิชานี้ ขั้นตอนต่อไปเพื่อเป็นการทดสอบความรู้ของตนเองควรคลิกที่หัวข้อ แบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อลองทำแบบทดสอบไว้ใช้เปรียบเทียบพัฒนาการก่อนเรียนและหลังจากเรียนแล้ว ในการเรียนรู้ด้วยตนเองผู้เรียนสามารถคลิกเลือกหัวข้อได้ตามลำดับ หรือ แล้วแต่ความต้องการของผู้เรียน หากเรียนแล้วไม่เข้าใจผู้เรียนสามารถคลิกเลือกเรียนซ้ำหัวข้อนั้นๆได้จนกว่าจะเข้าใจ
             วิธีการใช้งานบทเรียนออนลไน์
             1.  ผู้เรียนคลิกที่เมนูด้านซ้ายมือตามหัวข้อที่ต้องการ
             2.  จะปรากฏรายละเอียดด้านขวามือ ให้นักเรียนอ่านและปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายไว้
             3. หากข้อหัวใดที่ผู้เรียนเรียนแล้วไม่เข้าใจสามารถติดต่อผู้สอนได้ทางอีเมล์  krunittaya.ph@gmail.com หรือ
facebook : krunittaya.ph@gmail.com ได้
             4. เมื่อเรียนรู้จบแล้วผู้เรียนควรคลิกหัวข้อ แบบทดสอบหลังเรียน  เพื่อวัดพัฒนาการการเรียนรู้ของตนเอง
----------------------------------------------------
     ครูเอ : ครูนิตยา เพชรจั่น