นางนิตยา  เพชรจั่น
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

การศึกษา
2536-2540   กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา
                     มหาวิทยาลัยทักษิณ
2545-2547   กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
                     มหาวิทยาลัยนเรศวร


การเข้ารับการอบรม

         1. ปี 2559 เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 02137 การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับครู จาก สพฐ 

        2. ปี 2559 เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 00220 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จาก สพฐ.

        3. ปี 2559 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสะเต็มศึกษา (STEM Education)  ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

        4. ปี 2559 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสุ่สถานศึกษาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

        5. ปี 2559 เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 58304 ระบบดูแลช่วยเหลือ จาก สพฐ.

        6. ปี 2559 เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 55119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา จาก สพฐ.

        7. ปี 2558 ผ่านหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

        8. ปี 2558 เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 55305 การสร้างผงงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ จาก สพฐ.

        9. ปี 2557 เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 02104 กลุ่มสาระงานอาชีพและเทคโนโลยี:คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ(สำหรับผู้สอนระดับประถม-มะยมศึกษา) จาก สพฐ.

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง

        1. ปี 2559 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(2D Animation) ระดับชั้น ม.1-.3 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและตะวันออก ครั้งที่ 66 จังหวัดจันทบุรี

        2. ปี 2559 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(2D Animation) ระดับชั้น ม.1-.3 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและตะวันออก ครั้งที่ 66 จังหวัดชัยนาท

        3. ปี 2559 ได้รับการยกย่องเป็นครูดีมีมาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

        4. ปี 2559 ได้รับการยกย่องเป็นครูผู้พัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเอง(ID-Plan) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

        5. ปี 2558 ได้รับการยกย่องเป็นครูผู้พัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเอง(ID-Plan) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

        6. ปี 2558 ได้รับการยกย่องเป็นครูดีมีมาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

        7. ปี 2558 ได้รับการยกย่องเป็นครูสอนดี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

        8. ปี 2557 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(2D Animation) ระดับชั้น ม.1-.3 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและตะวันออก ครั้งที่ 64 จังหวัดนนทบุรี ปี 2559

        9. ปี 2557  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(2D Animation) ระดับชั้น ม.1-.3งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและตะวันออก ครั้งที่ 64 จังหวัดชัยนาท

        10. ปี 2555 ได้รับเครื่องหมายเชิดชุเกียรติ หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา

 ความสามารถ

        1. ปี 2559 กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(2D Animation) ระดับชั้น ม.1-.3 งานศิลปะหัตกรรมครั้งที่ 66

        2. ปี 2558 กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(2D Animation) ระดับชั้น ม.1-.3 งานศิลปะหัตกรรมครั้งที่ 65

        3. ปี 2558 กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์  ระดับ ชั้น ม.1-.3 งานศิลปะหัตกรรมครั้งที่ 65

        4. ปี 2558 กรรมการและเลขานุการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(สาระคอมพิวเตอร์) งานศิลปะหัตกรรมครั้งที่ 65

        5. ปี 2557 กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 64