การจัดการ Object
การเลือกอ็อบเจกต์
       หากเราต้องการปรับแต่งรายละเอียดของออบเจ็กต์บนสเตจ เราจะต้องเลือกออบเจ็กต์นั้นๆเสียก่อนโดยใน Flash มีเครื่องมือหลากหลายในการเลือกออบเจ็กต์ได้อย่างสะดวก ซึ่งเราจะเลือกเฉพาะบางส่วนของออบเจ็กต์ เลือกออบเจ็กต์เดียวหรือเลือกเป็นกลุ่มออบเจ็กต์ก็ได้
       สำหรับการเลือกหนึ่งออบเจ็กต์นั้นเราสามารถเลือกเฉพาะเส้นขอบของอ็อบเจกต์ เลือกเฉพาะพื้นที่ออบเจ็กต์ภายใน หรือเลือกทั้งอ็อบเจกต์ก็ได้ โดยเมื่อเลือกอ็อบเจกต์แล้ว ที่ Property Inspector  จะแสดงคุณสมบัติของอ็อบเจกต์ที่เลือกให้เราปรับแต่งได้
       สำหรับเครื่องมือที่ใช้เลือกออบเจ็กต์ใน Flash ได้แก่ Selection Tool  และ Lasso Tool   ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป


เครื่องมือ Selection Tool
           Selection Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับเลือกอ็อบเจกต์และสามารถปรับแต่งรูปทรงของอ็อบเจกต์ได้ด้วย โดยให้เราคลิก ที่ทลูบ็อกซ์หรือกดคีย์ลัด V(ถ้ากำลังใช้เครื่องมือื่นอยู่และต้องการสลับมาใช้ Selection Toolเพียงชั่วคราวก็ให้กดคีย์ <Ctrl>ค้างไว้แล้วปล่อยคีย์นี้เมื่อใช้เสร็จ)

สำหรับการเลือกอ็อบเจกต์มีหลายวิธี ดังนี้
เลือกเฉพาะเส้นขอบของอ็อบเจกต์
          ให้คลิกเลือกที่เส้นขอบของอ็อบเจกต์(หากเราลองลากเมาส์ออกมา ออบเจ็กต์ส่วนที่เป็นเส้นขอบจะถูกลากออกมาด้วย แสดงว่าเส้นขอบถูกแยกออกจากสีพื้นของอ็อบเจกต์) 

เลือกเฉพาะสีพื้นของอ็อบเจกต์ 
          ให้คลิกที่พื้นภาพ(หากเราลองลากเมาส์ออกมาดู จะเห็นออบเจ็กต์ส่วนที่เป็นสีพื้นถูกลากออกมาด้วย แสดงว่าสีพื้นถูกแยกออกจากเส้นขอบของอ็อบเจกต์) 


เลือกทั้งเส้นขอบและสีพื้นของอ็อบเจกต์ 
          ให้ลากเมาส์ครอบคลุมบริเวณออบเจ็กต์ทั้งหมดหรือดับเบิลคลิกที่สีพื้นก็ได้ (หากเราใช้เมาส์ลากอ็อบเจกต์ที่เลือก จะเห็นว่าทั้งสีพื้นของอ็อบเจกต์และเส้นขอบถูกลากออกมาด้วย)


เลือกเฉพาะบางส่วนของอ็อบเจกต์  
          ให้ลากเมาส์ครอบออบเจ็กต์เฉพาะส่วนที่ต้องการเลือกเท่านั้น(หากเราใช้เมาส์ลากอ็อบเจกต์ที่เลือก จะเห็นว่าอ็อบเจกตส่วนที่เลือกถูกลากออกมาด้วย)


เลือกหลายอ็อบเจกต์ ให้ลากเมาส์ครอบคลุมบริเวณอ็อบเจกต์ทั้งหมดที่ต้องการเลือก


เลือกอ็อบเจกต์อิสระด้วย Lasso Tool
         เราใช้ Lasso Tool  เลือกอ็อบเจกต์ได้อย่างอิสระ โดยคลิกที่ ในทลูบ็อกซ์ ตัวชี้เมาส์จะปรากฏเป็น คลิกลากเมาส์กำหนดพื้นที่ที่ต้องการเลือกได้อย่างอิสระ แล้วปล่อยเมาส์ ถ้าเราไม่ได้ปิดบริเวณที่เลือก Flash จะปิดพื้นที่โดยการลากเส้นตรงระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายให้โดยอัตโนมัติ 

         จากนั้นเราสามารถย้ายส่วนที่ถูกเลือกได้ โดยการคลิกที่ Selection Tool  และเลื่อนตัวชี่เมาส์ไปอยู่เหนือบริเวณพื้นที่ที่ต้องการ สังเกตตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูป   ให้คลิกแล้วลากพื้นที่นั้นไปยังตำแหน่งใหม่(หรือจะลบออกก็ได้โดยการกดคีย์ Delete บนคีย์บอร์ดก็ได้) 


การใช้เครื่องมือกะระยะ วางซ้อน และจัดเรียงอ็อบเจกต์จำนวนมาก
         จากภาพ เป็นการลากอ็อบเจกต์สี่เหลี่ยมลงมาวางให้อยู่ในแนวเดียวกันกับวงกลม โดยให้ฐานของภาพทั้ง 2 ตรงกัน   Flash จะแสดงเส้นประขึ้นมาเพื่อให้เราวางสี่เหลี่ยมได้พอดีในตำแหน่งที่ฐานของออบเจ็กต์ทั้ง 2 ตรงกัน

        เมื่อออบเจ็กต์มีจำนวนมากขึ้น ใน Flash มีเครื่องมือต่างๆ สำหรับใช้ในการจัดการอ็อบเจกต์ ดังนี้

ไม้บรรทัด (Rulers) เป็นเครื่องมือวัดขนาดที่อยู่บริเวณขอบของสเตจ

เส้นกริด (Guides) เป็นเส้นตารางที่ใช้อ้างอิงตำแหน่งต่าง ๆ

เส้นไกด์ (Guid) เป็นเส้นที่ช่วยในการกะระยะและจัดวางตำแหน่ง


การวางซ้อนอ็อบเจกต์และการจัดลำดับอ็อบเจกต์ (Arrange)
          ในการสร้างชิ้นงานเราอาจต้องการจัดลำดับให้กับอ็อบเจกต์ว่าอ็อบเจกต์ไหนอยู่ก่อนหรืออยู่หลัง ให้เราเลือกอ็อบเจกต์ที่ต้องการ และเลือกคำสั่ง ดังนี้ 

 Modify->Arrange->Bring to Front  เลื่อนอ็อบเจกต์ขึ้นมาให้อยู่บนสุด 
 Modify->Arrange->Bring Forward  เลื่อนอ็อบเจกต์ขึ้นมา1 ชั้น 
 Modify->Arrange->Send Backward  เลื่อนอ็อบเจกต์ลงมา 2 ชั้น
 Modify->Arrange->Send to Back  เลื่อนอ็อบเจกต์ไปหลังสุดของอ็อบเจกต์ทั้งหมด


การจัดเรียงอ็อบเจกต์
           พาเนลALIGN มีปุ่มคำสั่งในการจัดเรียงอ็อบเจกต์ให้เป็นระเบียบ เช่น ให้จัดอยู่ในแนวเดียวกัน ชิดซ้าย ชิดขวา เรียงหน้ากระดานหรือให้มีระยะห่างเท่ากัน โดยเลือกWindow->Alignเพื่อเปิดพาเนล ALIGNจากนั้นให้คลิกเลือกอ็อบเจกต์ต่างๆที่ต้องการจัดเรียง(เราจะต้องทำการเลือกมากกว่า 1 อ็อบเจกต์)และคลิกเลือกวิธีการจัดเรียงที่พาเนล ALIGNจัดเรียงตามแนว (Align)
            เป็นการจัดอ็อบเจกต์ให้เรียงชิดซ้าย กลางและชิดขวา 
  จัดเรียงให้ชิดซ้าย 
  จัดเรียงกึ่งกลางตามแนวตั้ง 
  จัดเรียงให้ชิดขวา 
  จัดเรียงให้ชิดด้านบน 
  จัดเรียงกึ่งกลางตามแนวนอน 
  จัดเรียงให้ชิดด้านล่าง

 จัดเรียงตามระยะห่าง (Distribute) 
           เป็นการจัดอ็อบเจกต์ให้อยู่ในระยะที่เสมอกัน โดยคำนวณจากวัตถุทั้งหมด 
  จัดระยะห่างโดยเทียบกับขอบบนของอ็อบเจกต
  จัดระยะห่างโดยเทียบกับกึ่งกลางในแนวนอนของอ็อบเจกต
  จัดระยะห่างโดยเทียบกับขอบล่างของอ็อบเจกต
  จัดระยะห่างโดยเทียบกับขอบซ้ายของอ็อบเจกต
  จัดระยะห่างโดยเทียบกับกึ่งกลางในแนวตั้งของอ็อบเจกต
  จัดระยะห่างโดยเทียบกับขอบขวาของวัตถุอ็อบเจกต

จัดขนาดวัตถุ (Match Size) 
           เป็นการจัดอ็อบเจกต์ให้มีขนาดเท่ากับวัตถุที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแนวนอนหรือแนวตั้ง 
  จัดด้านกว้างให้มีขนาดเท่ากัน
  จัดด้านสูงให้มีขนาดเท่ากัน 
  จัดด้านกว้างและด้านสูงให้มีขนาดเท่ากัน

จัดช่องว่างระหว่างวัตถุ (Space)
           เป็นการจัดระยะขอบช่องว่างระหว่างวัตถุให้เท่ากัน 
  จัดช่องว่างระหว่างวัตถุ ห่างเท่ากันในแนวนอน
  จัดช่องว่างระหว่างวัตถุ ห่างเท่ากันในแนวตั้ง

จัดตำแหน่งด้วย To Stage
           เป็นการจัดตำแหน่งของวัตถุอ้างอิงกับสเตจ 
  จัดตำแหน่งโดยเทียบกับพื้นที่ในสเตจ

การจัดกลุ่มและแยกกลุ่มอ็อบเจกต์
         เมื่อมีออบเจ็กต์จำนวนมากบนสเตจ แทนที่เราจะต้องเสียเวลาคลิกเลือกอ็อบเจกตทีละชิ้น เราสามารถรวมกลุ่มอ็อบเจกต์เพื่อลดความยุ่งยากได้ โดยเมื่อเราคลิกที่กลุ่มอ็อบเจกต์และทำการเคลื่อนย้ายตำแหน่งเท่ากับเป็นการเคลื่อนย้ายทุกออบเจ็กต์ในกลุ่มพร้อมกัน 
        การรวมกลุ่มอ็อบเจกต์ ทำได้โดยการเลือกอ็อบเจกต์ต่างๆจากนั้นเลือกคำสั่ง Modify->Group หรือกดคีย์ลัด  Ctrl + G เพื่อรวมกลุ่มอ็อบเจกต์เป็นกลุ่มเดียวกัน สังเกตจากเส้นที่ล้อมรอบวัตถุทั้งหมด โดยเมื่อเราคลิกเคลื่อนย้ายออบเจ็กต์ ก็จะเป็นการย้ายออบเจ็กต์ทั้งกลุ่ม เมื่อใดที่เราต้องการแยกกลุ่มอ็อบเจกต์เหล่านั้น ก็ให้คลิกที่กลุ่มอ็อบเจกต์แล้วเลือกคำสั่งModify->Ungroup  หรือกดคีย์ลัด Ctrl + Shift + G

การแก้ไขอ็อบเจกต์ภายในกลุ่ม
         เราสามารถแก้ไขอ็อบเจกต์ที่รวมกลุ่มได้ โดยการใช้ Selection Tool  คลิกเลือกกลุ่มอ็อบเจกต์แล้วเลือกคำสั่ง Edit->Edit Selectenหรือดับเบิลคลิกที่กลุ่มอ็อบเจกต์ก็ได้ จากนั้นให้ทำการแก้ไขออบเจ็กต์ที่ต้องการ เสร็จแล้วให้เลือกที่คำสั่งEdit->Edit All  หรือดับเบิลคลิกที่พื้นที่ว่างบนสเตจเพื่อกลับมายังหน้าจอการทำงานปกติ

การเคลื่อนย้าย คัดลอก และการลบอ็อบเจกต์
        หลังจากที่ได้คลิกเลือกอ็อบเจกต์แล้ว เราสามารถคัดลอกหรือลบอ็อบเจกต์ได้ ดังนี้
การคัดลอกอ็อบเจกต์ เลือกคำสั่ง Edit->Dupplicate(หรือกดคีย์ลัด  Ctrl + D จะเป็นการคัดลอกอ็อบเจกต์วางซ้อนออบเจ็กต์เดิมแต่ยังอยู่ในเลเยอร์เดียวกัน หรือกดคีย์  Ctrl หรือ  Alt ค้างไว้ขณะใช้  Selection Tool  และลากอ็อบเจกต์ก็จะเป็นการคัดลอกอ็อบเจกต์เช่นกัน)https://sites.google.com/site/krunittayacnp/kickrrm-wichakar/kickrrm-4