การวาดภาพและการลงสี
การสร้างวัตถุ (Object) ด้วยเครื่องมือ Line Tool
          Line Tool คือเครื่องมือสำหรับวาดเส้นตรง โดยเราสามารถกำหนดสี ความหนา และลวดลาย ต่างๆโดยกำหนดได้ที่หน้าต่าง properties ขั้นตอนการสร้าง ดังนี้

ขั้นที่ 1 คลิกเลือกเครื่องมือที่ Tool Box ดังภาพ

ขั้นที่ 2 กำหนดลักษณะของเส้นที่หน้าต่าง Properties 
กรณีหน้าต่างถูกปิด เปิดได้โดยคลิก Window > Properties > Properties ดังภาพ

กำหนดลักษณะของเส้นตามต้องการ (ตำแหน่งด้านล่างจอภาพ)

ขั้นที่ 3 ใช้เมาส์ลากเส้น ปรับขนาด เปลี่ยนสี ตามต้องการ
การสร้างวัตถุด้วย Pen Tool
        Pen Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวาดเส้น ตรง และเส้นโค้งแบบเที่ยงตรง หรือที่เรียกกันว่า พาธ (path) ซึ่งหากลากครบรอบจะมีการใส่ Fill ให้อัตโนมัติ นอกจากนี้ยังเพิ่มหรือลบจุดบนเส้นโค้งได้อีกด้วย
Tips : การกด <Shift> ช่วยให้ลากเส้นมุม 45 องศาง่ายขึ้น

ขั้นตอนการใช้เครื่องมือ

ขั้นที่ 1 คลิกเลือกเครื่องมือที่ Tool Box

ขั้นที่ 2 กำหนดสีเส้น และสีพื้น ดังภาพ

ขั้นที่ 3 คลิกเมาส์ที่ stage พร้อมทั้งดึง หรือดัดแฮนเดิล จนกว่าเส้นจะบรรจบที่จุดเริ่มต้น

หมายเหตุ : เมื่อลากเส้นบรรจบเส้นเริ่มต้น โปรแกรมจะเทสีเส้น และสีพื้นให้อัตโนมัติ

  การสร้างวัตถุด้วย Oval Tool
          การวาดรูปด้วย Oval Tool (เครื่องมือวาดวงกลม-วงรี) มีขั้นตอนดังนี้
1. เลือก Oval Tool จากทูลบ็อกซ์
2. กำหนดคุณสมบัติของ stroke และ fill บน property inspector ตามต้องการ
3. คลิกลากเมาส์บนสเตจในแนวทะแยงตาม ขนาดที่ต้องการ ถ้าต้องการวงกลมให้กดคีย์ Shift ค้างไว้
ขณะที่ลากเมาส์

ขั้นที่ 1 คลิกเลือกเครื่องมือที่ Tool Box

ขั้นที่ 2 กำหนดคุณสมบัติของ stroke และ fill บน Properties ตามต้องการ

ขั้นที่ 3 คลิกลากเมาส์บนสเตจในแนวทะแยง ตามขนาดที่ต้องการ ถ้าต้องการวงกลมให้กดคีย์ Shift ค้างไว้ในขณะที่ลากเมาส์

 การสร้างวัตถุด้วย Ractangle Tool
           เครื่องมือ Rectangle Tool (เครื่องมือวาดรูปสี่เหลี่ยม)เป็นเครื่องมือสำหรับวาด สี่เหลี่ยม ซึ่งมีส่วนประกอบเป็นเส้นรอบรูป และสีพื้นเช่น เดียวกับวงรี/วงกลม นอกจากนั้นเครื่องมือนี้ยังมี modifier สำหรับปรับมุมให้มีลักษณะโค้งมนได้อีกด้วย

ขั้นที่ 1 คลิกเลือกเครื่องมือที่ Tool Box

ขั้นที่ 2 กำหนดความโค้งมนของสี่เหลี่ยมได้โดยคลิกที่ สัญลักษณ์ ดังภาพ

ขั้นที่ 3 คลิกลากเมาส์บนสเตจในแนวทางทะแยงตาม ขนาดที่ต้องการถ้าต้องการสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้กดคีย์ Shift ค้างไว้ขณะที่ลากเมาส์

การสร้างวัตถุด้วย Pencil Tool
          เครื่องมือ Pencil มีไว้สำหรับลากเส้น Line โดยอาศัยเส้นทางที่ เมาส์ผ่าน เหมาะสำหรับงานที่เป็น Freehand หรือมีอุปกรณ์เสริม Option (ตัวเลือก)
  - Straighten - ลายเส้นที่ออกมาจะถูกดัดให้ตรง
  - Smooth - ลายเส้นที่ออกมาจะถูกดัดให้เป็นส่วนโค้ง
  - Ink – ลายเส้นที่ออกมาจะถูกดัดให้ส่วนโค้งแต่จะพยายามรักษาเส้นเดิมให้ มากที่สุด

ขั้นที่ 1 คลิกเลือกเครื่องมือที่ Tool Box
 

ขั้นที่ 2 กำหนดลักษณะของเส้นที่หน้าต่าง Options
   
ขั้นที่ 3 ใช้เมาส์ลากเส้น ตามต้องการ
การสร้างวัตถุ (Object) ด้วยเครื่องมือ Brush Tool
     เครื่องมือ Brush มีไว้สำหรับลากเส้นวาดเป็นรูปร่างต่างๆ โดยอาศัยเส้นทางที่เมาส์ผ่าน เหมาะสำหรับงานที่เป็น Freehand หรือมีอุปกรณ์เสริม

ขั้นที่ 1 คลิกเลือกเครื่องมือที่ Tool Box

   
ขั้นที่ 2 กำหนดขนาดและลักษณะของเส้นที่หน้าต่าง Options

   
ขั้นที่ 3 เลือกสีจากสีของพื้นหลังแล้วใช้เมาส์ลากเส้นตามต้องการ

 https://sites.google.com/site/krunittayacnp/kickrrm-rak-chati-sasna-phra-mha-ksatriy-1/kickrrm-bth-thi2